Mats Löfs utlåtande om förslaget Öarna i utställningsfasen

Mats Löf är Järva DiscGolfParks grundare och skapare av Discgolfpark-konceptet. Han driver och utvecklar parken i dag. Här är hans kritik mot förslaget Öarna i uställningsfasen.

Stoppa planförslaget Öarna. Den är inte förenligt med Vision Järva och Översiktsplanen. Den strider mot Plan och Bygglagen kap2 och hela samrådsprocessen har inte varit förenlig med samrådets syfte ” att få fram ett så bra beslutsunderlag som möjligt och att ge möjlighet till insyn och påverkan”

Efter 7 år är planen fortfarande på ett idéstadium och samrådet har visat att platsen för begravningsplatsen är ytterst olämplig och att även förslaget Öarna arkitektorniska idé är under all kritik.

  1. 1. Det enorma stödet för Järva DGP som förstörs med det erövrande förslaget Öarnas Lögnaktiga, destruktiva och tjuvaktiga arkitektur. Järva DGP är inte bara en viktig verksamhet utan också unik landskapsarkitekttur. Läs mer längre ner i dokumentet
  2. Den instabila kullen. Mätningar har visats att kullen rör sig med upp till 2,5 cm per år. Det är upp till 60 m ner till fast mark. Förslaget innehåller 5 km mur och plank. Stödmurar. Ceremonilokal högst upp på toppen. Övriga byggnationer som måste uppfylla PBL´s krav på beständighet. Finns inga lösningar på det i samrådsmaterialet
  3. 3. Förorenade tippmassor. Stora mängder jord måste bytas ut eller renas. Allt har tippats på tippen enligt många lastbilschaufförer. Byggavfall och industriavfall. Provgrävningar har visat det även om dom inte stötte på det värsta. De muslimer jag pratat med är emot förslaget öarna för att dom vill bevara Järva DGP och att det inte är lämplig mark för en muslimsk begravning.
  4. Tillgängligheten. Förslaget visar långa slingrande bilvägar med lutning på 1:20. Det är tillgängligt för bilar men inte för gående personer med nedsatt rörelseförmåga. Gångytor bör utformas utan nivåskillnader. En gångyta bör  vara så horisontell som möjligt – eftersom en längslutning brantare än 1:50 kan vara svår att använda för personer med nedsatt rörelseförmåga samt inte luta mer än 1:50 i sidled.” (BFS 2004:15 7§)
  5. Svårhanterligt grundvatten med tryck på stora delar av begravningsområdet.  Olämpligt enligt vattenutredningen.
  6. Höjder är mer bullerutsatta än lågt liggande områden. Från bullerutredningen i utställningsmaterialet.
  7. Hela området ligger inom Igelbäckens tillrinningsområde
  8. Allt detta tillsammans innebär extremt stora anläggningskostnader, om det överhuvudtaget är tekniskt genomförbart, och höga skötsel’ och underhållskostnader. Lägg där till inkomstförluster när Järva DGP upphör och den enorma badwill som Staden och Kyrkogårdsförvaltningen får leva med.

 

Ursprungsplatsen Hägerstalund

År  2003 genomfördes en bred remiss om Inriktningsprogram för Järva friområde. I samband med remissen beställdes också en strategisk miljöbedömning, SMB, där två alternativa placeringar av en begravningsplats studerades. SMB förordade alternativ 1, Hägerstalund. Alla remissinstanser inklusive de tre lokala nämnderna Spånga-Tensta, Rinkeby och Kista gjorde entydigt detsamma. Kyrkogårdsförvaltningen förordade också Hägerstalund. Enda undantaget var moderaten Bengt Akalla och en namnlista från Järva motorklubb med en cross-bana vid Hägerstalund, intill naturreservatet. De förordade alternativ 2 söder om Hästa gård. 2007 gav den moderatledda alliansen Järva motorklubb dispens att fortsätta med sin verksamhet vid Hägerstalund. Alternativ 1 blockerades. Därefter har efterkonstruktioner skapats med osanningar att platsen är olämplig på grund av oexploderad ammunition i marken och att närliggande Natura 2000 område skulle drabbas negativt. Jag överlämnade ett dokument från försvarsmakten personligen till Sofia Eriksson på ett möte i januari. Där står det att det inte är något problem ned oexploderad ammunition. Ändå sprider ni denna osanning i utställningsmaterialet och i media.

 

 Ekonomin

Ur Underlag för budget 2016 med inriktning 2017 och 2018 till Kyrkogårdsnämnden går det att läsa: ”Byggnation av den första etappen med ca 3000 kistgravar, urngravar, minneslund, ny infrastruktur, markomvandlingar, en ny våtmark, beräknas kunna inledas under planperioden. Investeringen beräknas till en kostnad av ca 200 mnkr. Därtill kommer kostnader för arbetslokaler och neutralt utformade ceremonilokal/ceremoniplatser gestaltade utifrån ett mångfaldsperspektiv. Ett beslutsärende kring investeringen beräknas tas fram under 2015. Beslut om finansiering blir sedan en fråga för Kommunfullmäktig”

Alltså den uppskattade kostnaden på 200 miljoner för en tredjedel av begravningsplatsen är exklusive alla byggnationer. Då måste vi lägga till kanske 100-200 milj plus en stor riskfaktor. 3000 kistgravar är nu kanske 2000-2500. Övriga gravskick kan vi bortse från då det inte finns något behov. Glädjekalkylen för kostnad per kistgrav blir då 120 000 på mark med avancerad grundvattenproblematik som bedömts som olämplig i en utredning. Lägg på minnet att Kyrkogårdsförvaltningen har fått skarp kritik för misslyckandet med det nya krematoriet där budget överskreds med 50%. ”När det gäller markarbeten har vi underskattat kostnaderna.” Citat från Mats Larsson. Mats Larsson har även skrivit i flera dokument att det handlar till sist om kostnad per gravplats. Minst 120 000 per kistgravplats är inte hållbart.

 

Förslaget Öarna

Bortsett från dom praktiska och ekonomiska nackdelarna så är Öarna en skissartad kompromiss med en totalt obegriplig och motsägelsefull grundidé. Förslaget vann arkitekttävlingen. En oenig jury utsåg en kompromiss på subjektiva bedömningar. Stora delar av förslaget kritiserades i juryutlåtandet. Två år senare kapas förslaget på hälften. Det nya förslaget får tilläggen landskapsöar som är Ha-ha diken. Dessa diken är tänkta för stora plana ytor så att dom blir nästan osynliga på håll. I förslaget Öarna trängs dom in på olämpliga platser i kuperad terräng och precis invid branta slutningar. Helt i strid med dikenas ursprungliga idé. Kristine Jensen ser landskapet som ett Ready made. Ändå måste landskapet formas om på ett brutalt sätt. Byta ut jord. Forma om det böljande landskapet efter Jensens klumpiga konstruktioner. Bygga kilometervis av bilvägar. Långa delar på skrå som kräver stor ändring i landskapet. Förslaget innehåller hela 5 km mur och plank trots att det ansågs som en dålig idé i det generella juryutlåtandet. Förslag med mycket murar belönades inte. Förslaget innehåller även kilometervis med fårstängsel fast det nämns inte, Förslaget är segregerande då det innehåller bara privata gravkvarter utan ett gemensamt sammanhang. Jämför ett villasamhälle med en tät kvartersstad med ett torg i centrum. Det är även diskriminerande då kistgravkvarteren är enormt påkostade med skyddande murar och hög skötselintensitet medans askgravplatserna är endast markerade med sprängsten och med mellanhög skötselintensitet. Första klassens och tredje klassens begravningsplatser. Dessutom ligger flera askgravplatser utanför det som anges som plats för begravning på plankartan. Helt öppet i beteslanskapet. Man får anta att det kanske blir fårstängsel kring dessa markerade öar och även runt dom fyra grupperingarna av öar eftersom det anges att det är mellanhög skötsel där och inte betesmark även om illustrationer visar får direkt utanför gravkvarteren. Fårstängsel runt hela planområdet krävs också. Det blir alltså en stor ö med ett antal mindre öar i där fyra av dom öarna innehåller mindre öar. Högst förvirrande! Minneslunden ligger nära en motorvägsbro i ett avloppsreningsträsk. Inte så lockande då det finns en betydligt attraktivare minneslund endast 800 m där ifrån på Spånga kyrkogård.

Att förslaget är ett friluftsområde med utspridda begravningsplatser är naturligtvis inte sant. Befintligt friluftsliv omöjliggörs och det finns ingen önskan om aktiviteter på en begravningsplats. Mats Larsson, chef på Kyrkogårdsförvaltningen, har nyligen uttalat sig om att pulkåkning och picknick är olämpligt på en begravningsplats.

Det befintliga landskapet, Järva DGP, som Jensen ser som ett Ready made är gedigen landskapsdesign som har anpassat sig efter markens villkor och är en modern variant av det småskaliga jordbruk som fanns på Järvafältet innan det storskaliga jordbruket slog igenom. Hagmark och löväng. Att förstöra detta med Jensens brutala och erövrande fejk-arkitektur vore en stor skam för Stockholm.

 

 

Osanningar och historieförfalskningar

Trots att korrekt information inkommit under samrådet och enskilda möten så fortsätter ni att sprida osanningar om:
1. Granater på Hägestalund.
2. Att Järva DGP kan fortsätta sin verksamhet under första etappen.
3. Att förslaget Öarna utvecklar friluftslivet.
4. Historien om Granholmstoppen där Järva DGP´s landskapdesign osynliggörs och lögner om en av staden noga gestaltad kulle sprids. Mina utlåtanden angående områdets historia i plansamrådet togs inte en upp i samrådsredogörelsen.  Se PDF Lögnaktig, destruktiv och tjuvaktig arkitektur

 

Kommentarer på tjänsteutlåtande efter återremissen som ledde till att förslaget
godkändes i Stadsbyggnadsnämnden efter plansamrådet. Kommentaren och
frågorna är fortfarande obesvarade från SBK efter ett halvår. Se PDF Kommentarer på återremissen


 

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *