Etikettarkiv: #kyrkogårdsförvaltningen

Beslut om att förstöra Järva DiscGolfPark klubbat i fullmäktige

Planskiss ritad av Mats Löf på ett flygfoto. Kyrkogårdsförvaltningens illustrationer är fortfarande mycket otydliga.

I måndags gav fullmäktige klartecken för kyrkogårdsförvaltningen att börja
sin erövring av Årets Park som fortfarande osynliggörs och platsen beskrivs som området bredvid Granholmstoppen. Och att det finns en discgolfverksamhet som ska flyttas till en annan plats. Järva DGP har varken fått förslag om ny plats eller ekonomisk kompensation. Alla försök till dialog från Järva DGP och almänheten tigs ihjäl.

Säsongen 2019 kan bli den sista på Järva DiscGolfPark då nyttjanderättsavtaetl går ut 1 oktober och att bygget planeras att starta då. Att dom är färdiga för byggstart då är
helt osannolikt. Det kommer ta betydligt längre tid eller att de inte börjar alls då dom har många svårlösliga och kanske olösliga problem framför sig.
En begravningsplats är svår att kontrollberäkna med schabloner, skriver
stadsledningskontoret, eftersom det händer så sällan att staden bygger sådana.
Oro finns att dom skenande kostnadskalkylerna skenar ännu mer.
Trafikkontoret kritisera framför allt trafiklösningen som inte fungerar,
Miljöförvaltningen är hårda i sin kritik:
Kostnader för kompensationsåtgärder saknas Av 7 kap. 7 § MB framgår att vid dispens från reservatsföreskrifter ska intrånget i naturvärdet som åtgärden ger upphov till kompenseras i skälig utsträckning. Av 16 kap. 9 § MB framgår vidare att när tillstånd eller dispens enligt miljöbalken meddelas och detta medför intrång i allmänna intressen får krav på kompensation ställas, i den utsträckning det inte kan anses orimligt. Av genomförandebeslutet framgår att kyrkogårdsförvaltningen med hjälp av en intern referensgrupp har tagit fram underlag för projektets kostnadskalkyl under 20162018. Miljöförvaltningen har inte ingått i denna referensgrupp eller på annat sätt tillfrågats. Förvaltningen vill därför med detta yttrande lyfta de ytterligare kostnader som projektet behöver ta höjd för när det gäller kompensationsåtgärder för det intrång i Igelbäckens kulturreservat som Järva begravningsplats kommer att innebära. I dessa kostnader ingår till exempel utredning, genomförande, uppföljning och eventuell förvaltning av kompensationsåtgärder.

Den geotekniska problematiken att hela första etappen är en tryckbank som stabiliserar kullen från att skreda som den gjorde 1974 nämns inte. Inte heller det artesiska grundvattnet eller tveksamheten om den tänkta reningsdammen verkligen fungerar+ mycket annat. Även den etiska problematiken kvarstår. Vem vill bli begravd på en tipp och i begravningsplats som har erövrat Årets Park genom en historieförfalskning.

Motståndet och ilskan växer i Järva och kampen förs i huvudsak av Låt Parken Leva

Parken i dag
Parken i morgon? Illustration över den planerade cermonilokalens volym och biltrafik långt in i kulturreservatet. Ritat av Mats Löf. Kyrkogårdsförvaltningen visar inga visualiseringar på etapp 1.

Ready Made by Who?

Spånga-Tenstas Stadsdelsnämnds ordförande Sus Andersson (Mp) inviger Årets Park-skylten tillsammans med partikollegan Tomas Beer. Begravningsplatsen Öarna har inget eller väldigt lite stöd hos lokalpolitiker/tjänstemän och boende i de omgivande stadsdelarna.

Den 28 september vann Järva DiscGolfPark den åtråvärda titeln Elmia Park Inspira-Årets Park 2017. Priset är instiftad av Elmia Park, Sveriges ledande mässa för park- och grönytebranschen. Parken är den plats där begravningsplatsen planeras och Arkitekt Kristine Jensen ser platsen som ett ”Ready Made” och det centrala i gestaltningsprincipen. Hon ger dock inte svar på frågan Ready made by who? Eller någon tydlig eller relevant svar på What is ready made? Dessa frågors svar har nu fått en stor spridning i och med denna utnämning.
Järva DiscGolfPark-Elmia Inspira-Årets Park 2017. Made by Järva DiscGolfPark

Made by JärvaDiscGolfPark  PDF om Järva DiscGolfPark

Årets Park i media
Stockholms Stad
Utemiljö (Även helsidesartikel i deras papperstidning)
Aftonbladet
Landskap (Även artikel i deras papperstidning)
Entreprenadaktuellt
Meetings International
Mitt i Stockholm 
Vi i Kista-Rinkeby-Tensta 
Elmia
Pressrelease
Hyllning av Årets Park 2017
(Kortfilm)

 

Utställning av förslaget Öarna

Förslaget Öarna ställs ut mellan 23 mars och 20 april. Förslaget finns att se här
Detta är sista chansen att kritisera förslaget i planprocessen. Överklagan blir nästa steg om planen godkänns i kommunfullmäktige.
Viktigt! Skicka in dina synpunktertill stadsbyggnadskontoret@stockholm.se
Ange diarienummer 2006-16107.
Den som inte inkommer med synpunkter senast den 20 april har inte rätt att överklaga.

Förslaget Öarna innebär, om det förverkligas, att Järva DiscGolfPark går i graven redan i första etappen. Övrig friluftsverksamhet påverkas negativt och försvinner helt i och med andra etappen. Skärmflygning, pulkåkning, hundpromenader etc.

Det som är oroväckande är att förslaget tagits så långt som till utställning. MEN förslaget är fortfarande på ett idéstadie med enorma problem. Framförallt ekonomin. I princip är det ogenomförbart och även om detaljplanen fastställs så är det inte mycket som talar för att den kommer till byggstart.

Skriv även under på namninsamlingen här