Kyrkogårdsförvaltningens budget 2017-2020

I Kyrkogårdsförvaltningens senaste budget, som togs upp i nämnden den 5 april, tilldelas Järva Begravningsplats 15 milj år 2017 och 2018. Det är enligt den gamla budgeten. År 2019 och 2020 får projektet 0 kr. Första etappen av begravningsplatsen har en uppskattad kostnad av 252 milj. Första etappen är ungefär en fjärdedel av hela Järva begravningsplats. Utbyggnad av kistgravar på Råcksta begravningsplats får 20 milj och ceremonibyggnad på Strandkyrkogården får 30 milj. På Strandkyrkogården finns 9000 lediga kistgravplatser men den är inte så populär för att det inte finns en ceremonilokal där. Samtidigt efterlyser förvaltningen 200 milj till renoveringar av Skogskyrkogårdens tre gamla kapell och, hör och häpna, det alldeles nya krematoriet som läcker in vatten.

Något protokoll från detta nämndmöte har inte publicerats trots att det gått 8 veckor. Märkligt då det normala är det publiceras efter en vecka.

Läs hela tjänsteutlåtandet här

Det nya krematoriet som kostade 160 milj, och överskred budget kraftigt, behöver redan efter invigningen omfattande renovering.

Kyrkogårdsnämnden

Det fattades inget genomförandebeslut på Kyrkogårdsnämndens senaste sammanträde 14 december. Däremot gick det att läsa:
För oss är det viktigt att värna skattebetalarnas pengar och använda dessa medel på ett ansvarsfullt sätt och vi ska därför inte ta ut en högre begravningsavgift än nödvändigt. Givet att stadens begravningsfond växer för varje år är det svårt att vidhålla en begravningsavgift på 7,5 öre och i vårt budgetförslag föreslog vi en sänkning till 6,5 öre. Vi anser därför att det är prioriterat att istället hålla begravningsavgiften låg och istället använda de fonderade pengarna så att stockholmarna får valuta för sina pengar

Märkligt ställningstagande när man samtidigt planerar Sveriges i särklass dyraste begravningsplats som egentligen inte behövs då det blir mer tydligt att Strandkyrkogården, där det finns ca 9000 lediga kistgravplatser, verkar vara oattraktiv på grund av dålig planering och gestaltning. Nämnden skriver:
Det är glädjande att majoriteten noterat behovet av en ceremonilokal på Strandkyrkogården. Behovet blir än mer tydligt när man samtidigt konstaterar att det på flera håll i Stockholms stad finns svårigheter att tillgodose behovet av kistgravar, inte minst i de norra och västra delarna av staden. På Strandkyrkogården finns idag möjlighet att öka antalet begravningsplatser men avsaknaden av ceremonilokaler gör att kyrkogården inte är lika attraktiv. Vi anser därför att arbetet med ett kapell ska påskyndas och att kyrkogårdsförvaltningen får ett skarpt uppdrag att utreda förutsättningarna för att uppföra en sådan byggnad.

Till nämndmötet 1 februari, finns en programhandling presenterad av landskapsarkitekten Elin Samuelsson, om hur man med små medel kan utveckla Strandkyrkogården till en mer attraktiv begravningsplats. Elin är den arkitekt som jobbar som konsult med Järva Begravningsplats åt Kristine Jensen. Det verkar kanske som att Kyrkogårdsförvaltningen har lärt sig av Järva DGP att man kan skapa mästerverk med små medel. Se programhandlingen här

 

 

Överklagan

Järva DiscGolfPark AB har i dag, i egenskap av sakägare, lämnat in en överklagan av detaljplanen genom Advokatfirman Lindahl. JDGP AB yrkar att mark- och miljödomstolen upphäver kommunens beslut att anta detaljplanen.

Huvudargumenten i överklagan är:
Detaljplanen är inte förenlig med översiktsplanen eller Vision Järva 2030
Att anlägga en begravningsplats på det aktuella området kan inte anses främja en levande stadsmiljö där utvecklingen sker inom ramen för pågående användning. Område för begravningsplats ska enligt Kommunstyrelsens utlåtande erbjuda stillhet och tid för eftertanke, för minne, hågkomst och reflektion. Detta inkräktar på det ändamål som anges i översiktsplanen. Den aktuella Detaljplanen är därför inte förenlig med den gällande översiktsplanen eller Vision Järva 2030.

Detaljplanen är inte förenlig med Igelbäckens kulturreservat
De gällande föreskrifterna för kulturreservatet är alltså utifrån syftena med kulturreservatet utformade som ett särskilt skydd för bevarande av ett rikt kulturlandskap för det rörliga friluftslivet. Det är inte ett sådant bevarande att på platsen nu anlägga en begravningsplats och cermonibyggnader.

Kulturreservatet ska skydda mot varje form av bebyggelse och det synes inte heller finnas förutsättningar för att få dispens från beslutet om inrättande av kulturreservat. Kommunen utgår uppenbarligen ifrån att kulturmiljön kan komma att utvecklas av nya bebyggelsen i form av begravningsplats. Detta är fel. Anläggandet av en begravningsplats kommer inte alls beakta de grundläggande syftena för kulturreservatet såsom de anges i miljökonsekvensbeskrivningen.

Detaljplanen är inte förenlig med riksintresset för ett rörligt friluftsliv
Länsstyrelsen har förklarat att Järvafältet är av riksintresse för det rörliga friluftslivet. Det kan anmärkas att kommunen motsats sig denna förklaring i PM 2013: RIII (Dnr 304-1516/2013). Redan av de angivna syftena för det beslutade kulturreservatet framgår med all tydlighet att Järvafältet är av riksintresse för det rörliga friluftslivet. Det är viktigt att säkra en god tillgång till friluftsliv på det relativt orörda Järvafältet särskilt med hänsyn till den höga exploateringen i de angränsande områdena.

Kommunens slutsats att användningen för begravningsändamål är förenlig med kulturreservatets syften samt rekreations- och friluftsintresset för Järva friområde är orimlig. Området kan av naturliga skäl inte användas för begravningsändamål utan att detta negativt påverkar områdets användning för rekreation och friluftsliv. Det är inte möjligt att samtidigt kombinera dessa båda användningsområden. En begravningsplats är inte en plats för rekreation och rörligt friluftsliv.

Det finns alternativa platser för begravningsplatsen
Planområdet är inte en lämplig lokalisering av begravningsplatsen. Lämpligare alternativa lokaliseringar för begravningsplatsen finns. Framför allt har två alternativ varit aktuella, nämligen Hägerstalund och Hjulsta. Det finns inga hållbara skäl för att dessa inte valts.

Det borde också ha skett ytterligare utredning om lokalisering.  Valet av Granholmstoppen verkar ha skett genom en s.k. arkitekttävling. Detta är inte ett lämpligt tillvägagångssätt för att finna den mest lämpliga lokaliseringen.

Det enskilda intresset skadas på ett otillåtet sätt
Järva DGP är en världsattraktion för discgolf. European Masters avgjordes på Järva discgolfpark i juli 2016. Genomförandet av Detaljplanen kommer att skada verksamheten och omöjliggöra fortsatt verksamhet. Att under en övergångstid vara kvar på den nuvarande platsen, med en begränsad verksamhet, utesluter Järva DGP. Det är inte affärsmässigt gångbart.

Intresseavvägning mellan berörda intressen
Området är ett kulturreservat samt riksintresse för rörligt friluftsliv. Detaljplanen innebär att områdets karaktär kommer att förändras. Att anlägga en begravningsplats på området kommer att få stora konsekvenser. Planområdet är idag ett viktigt rekreations- och friluftsområde med en unik bostadsnära landskapspark för angränsande stadsdelar. De parklika miljöerna och odlingslandskapen runt Granholmstoppen bidrar till flera upplevelsevärden för besökare. Under sommarhalvåret finns möjlighet att spela discgolf, på den i området anlagda discgolfbanan. Genomförandet av Detaljplanen kommer att innebära att området förlorar sin nuvarande speciella karaktär som rekreations- och friluftsområde vilket idag har stort värde för de boende i området och andra stockholmare. Behovet och nödvändigheten av att ta just det aktuella området i anspråk för begravningsplats är inte tillräckligt utrett. Detta samhällsintresse kan ordnas på annan plats. Det allmänna intresset att bevara riksintresset samt kulturreservatet och det enskilda intresset för Järva DGP att få fortsätta verksamheten överstiger helt uppenbart samhällsintresset av att få bygga begravningsplatser.

Järva DGP yrkar även att mark- och miljödomstolen håller sammanträde samt i anslutning därtill syn av planområdet. Dvs besöker området

Det kan ta upp till 6 månader innan ärendet tas upp i domstolen. Sen ska domstolen gå igenom alla överklaganden och läsa igenom allt material från samråden och granskningen. Ett beslut i ärendet är att vänta till hösten

 

Överklagan nästa

I går klubbades detaljplanen Öarna igenom av Kommunfullmäktige. Så fort beslutet är publicerat så börjar vi arbetet med att utforma en överklagan tillsammans med våra jurister. Alla som lämnade in en skrivelse i uställningsfasen har rätt att överklaga. Mejla info@discgolfpark.com så får ni hjälp med det.

Detaljplanen är en sak. Sedan ska förslaget finansieras och projekteras för att lösa alla geotekniska problem.  Finansieringen har inte godkänts av Kyrkogårdsnämnden och Kommunfullmäktige ännu. Det kommer inte ske det här året. Parallellt med detta så planerar Kyrkogårdsförvaltningen att anlägga 1500 kistgravplatser på Råcksta begravningsplats i Vällingby som plan B. 20 miljoner beräknas detta kosta.  Det finns ett stort överskott av urngravplatser på Råcksta och ca 2 hektar av den yta som tidigare var reserverade för urnor ska nu eventuellt bli kistgravar. Det finns problem med grundvattnet och Kyrkogårdsförvaltningen har reserverats sig för höga kostnader. 10 miljoner är nu i alla fall reserverade i nästa års budget. Kostnaden per gravplats blir ca 13 000 kr. Betydligt billigare än Öarnas runt 100 000 kr per grav. Råcksta begravningsplats är väldigt vacker och tillgänglig och helt befriat från trafikbuller.

Stora plana oanvända ytor på Råcksta Begravningsplats

Områdets historia från 1712

  1. Kyrkogårdsförvaltningen och Stadsbyggnadskontoret, som driver förslaget Öarna, använder sig gärna av utryck som stärka kulturhistoriska värden och återskapa våtmarker. Arkitekten Kristine Jensen är förtjust i yttryck som historiska lager och skapa nya berätelser. Men vad ligger bakom dessa fraser? Hur ser områdets historia ut? Granholmstippens 50-åriga historia har behandlats slarvigt eller med medveten historieförfalskning. Järva DiscGolfParks nu 21-åriga historia har i princip osynliggjorts.
    Hur ser då den äldre historian ut?
1712. Klicka för större bild

Ovan är en karta från år 1712 över Kolkärrs ägor som var en liten del av dagens område. Se referenspunkter i rosa. Bilvägen in till parkeringen, klubbhuset Villa Albastro, gångvägen i söder och några utkast (tees) på discgolfbanan. Husgrunden till Kolkärrs torp finns fortfarande kvar. Vid korg 1 på korthålsbanan. Kartan är i Scala ulnarum med aln (0,5938m) som måttenhet. Vid samma tidpunkt nämns området öster ut som Hesta ängar och betes kiärr. Det som senare skulle benämnas som Hästa Träsk.

1864. Klicka för större bild

Nu har vi kommit till 1864 och har en karta över hela Granholmstoppsområdet. Här ser vi att det är slåtteräng på området som senare skulle kallas Hästa träsk. Området är nu utdikat som det förmodligen inte var 1712. Gult område är åkermark.

1950. Klicka för större bild

1950 kallas området för Hästa träsk och slåtterängen har upphört och det växer igen med träd som vi kan se även i dag söder om gångstigen. Något spår efter en större vattenspegel kan vi inte se här eller på äldre kartor. Området var nog delvis översvämmat på våren och sen relativt torrt på sommaren.

Vattenspegel. Klicka för större bild

Ovan ser i en aktuell karta med höjdkurvor och Kyrkogårdsförvaltningens tolkning på att återskapa våtmark. En stor damm med en konstant vattenspegel på höjden 11,40 m. Vilket är 40 cm över dagens marknivå på hål 6 och området söderut. Området i mörkare blått är den damm som finns i planförslaget. Arkitekten har följt 11,40 linjen bort till dagens dike vid hål 24 som fortsätter under vägen mot Hästa groddamm och igelbäcken. Om man fortsätter att följa den höjdlinjen utanför planområdet så skulle man få en stor sjö markerat med ljusblått.
Hur har man tänkt här? Återskapa något som aldrig funnits senaste 1000 åren åtminstone. Var finns vattnet för att åstadkomma denna grundvattenhöjning på 1-1,5 meter?

Hästa groddam är en liten pöl som anlades 2007. Den är utgrävd och har en vattenspegel på en nivå på ca dryga 10 m. Det pumpas 40 kubik meter vatten dit dagligen för att hålla vattennivån. Bra för den biologiska mångfalden men inte naturligt och inte något återskapande av kulturhistoria.

Öarna i osminkad version

Förslaget Öarna presenteras i media och i samrådsmaterialet som  väldigt inkännande och försiktigt arkitektur. Ett naturligt tillägg i ett rekreativt landskap. Eller att den bevarar friluftslivet och till och med utvecklar det. Området beskrivs som betesmark. Ren historieförfalskning.  Att begravningskvarteren tar upp en liten del av området som i dag är Järva DiscGolfPark/Granholmstoppens friluftsområde. Illustrationerna är gjorda i dämpade färger ofta dimmiga eller i mörker. Nu presenterar vi en liten tydligare bild av förslaget i klara färger för att tydligt visa vilka områden förslaget tar i anspråk och förändrar totalt. Kartan nedan är ritad på Järva DiscGolfParks originalkarta som finns längst underst. Notera att gångvägar och hårdgjorda ytor runt byggnader också kommer att anläggas. Klicka på bilderna för att få större bilder!

bankarta_oarna

bankarta_langd_par

Frank Lange-”Det är verkligen att be om problem och höga kostnader!”

Frank Lange, numera pensionerad landskapsarkitekt, var ansvarig för Granholmstippen efter skredet i början av 70-talet. Han ritade trädplanteringarna och tippen färdigställdes efter den form som raset skapat. Se bild nedan på hur det var tänkt att toppen skulle se ut. Frank och Järva DGP är de som skapat den park som finns i dag. Frank har naturligtvis aldrig nämnts eller blivit tillfrågad med tanke på sina erfarenheter och expertkunskaper inom markteknik, bygg- och projektledning etc.

Arkitekten Kristine Jensen utrycker sig gärna så här:
An analysis of the existing context, the cultural layers, the landscape features, the administrative boundaries, and long term impacts are all elements that are considered before designing a new neighborhood, park or cityscape.
Tomma ord med tanke på hur lite hon har analyserat  områdets kulturella lager och sammanhang.

Frank har med sin gedigna kunskap och erfarenhet analyserat planförslaget Öarna och skriver så här:

Jag skulle aldrig ha kommit på tanken ens att starta detta projektet! Det är verkligen att be om problem och höga kostnader! Har läst miljökonsekvensbeskrivningen och är mycket förvånad att ett sådant beställningsjobb som mest hyllar planens förträfflighet och ignorerar så uppenbart miljökonsekvenserna kan passera. Ett bottennapp av sällan skådad art. Ovärdig att kallas mkb! Man gör tydligen allt för pengar eller karriären. Ingen tjänsteman av våran generation skulle ha ställt upp för det. Hur man klarar en godtagbar tillgänglighet är  obegripligt. Är det inga vedertagna regler som gäller längre? Tyvärr har jag inga kollegor kvar från våran generation som man skulle kunna prata med på kyrkogårdsförvaltningen. Planen måste gå på en ordentlig ekonomisk smäll om den arbetas efter. Vore bättre och billigare att bygga små rum i ett höghus som kolumbarium!

tippen_1971
Ritning från 1971 på Granholmstippen. Finns inte mycket gemensamt med dagens kulle och bebyggelsen i norr blev som tur var aldrig av efter att tippen rasat. Referenspunkter är ritade i efterhand. Klubbhuset och utvalda utkast på discgolfbanan.

Stadsbyggnadsborgarrådet kommer till Tensta 11 november

tensta_flygblad

 

I morgon fredag kommer stadsbyggnadsborgarrådet Roger Mogert till Tensta centrum. Kl 11 ska han inviga samrådet för den nya översiktsplanen. Initiativ Tensta är på plats och delar ut flygblad om den planerade begravningsplatsen och menar att förslaget Öarna  inte är i linje med nuvarande- eller den nya översiktsplanen.

Flygbladet som PDF: bevara-tenstas-fritidsparadis-pa-granholmstoppen

Stadsbyggnadsnämndens beslut

Stadsbyggnadskontorets beslut för Järva Begravningsplats är nu publicerat:

Beslut
Stadsbyggnadsnämnden beslutar enligt stadsbyggnadskontorets förslag: 1 Stadsbyggnadsnämnden godkänner förslaget till detaljplan och överlämnar det till kommunfullmäktige för antagande.
2 Stadsbyggnadsnämnden beslutar att omedelbart justera paragrafen.

Särskilt uttalande
Särskilt uttalande lämnas av ordföranden Roger Mogert m.fl. (S), Cecilia Obermüller m.fl. (MP) och Sebastian Wiklund (V) enligt följande:
Behovet av begravningsplatser i Stockholm är omfattande och en kistbegravningsplats i norra Stockholm är viktigt för att staden ska klara behoven. Den nya begravningsplatsen har potential att bli ett nytt besöksmål i norra Stockholm. Förutsättningen för det är att kvaliteten i projektet säkras i hela utbyggnadsprocessen. Projektet måste genomföras med en hög ambitionsnivå. Järvafältet är idag i stort friat från biltrafik och bör så förbli, det är viktigt att utformningen av angöringen görs på ett sådant sätt den inte inbjuder till privatbilism och trafik ut på fältet. Järvafältets kulturhistoriska värden med bland annat ”Tidens väg” är höga och bör också värnas i planens genomförande.  

Särskilt uttalande lämnas av vice ordföranden Joakim Larsson m.fl. (M), Björn Ljung (L) och Erik Slottner (KD) enligt följande: Att anlägga en begravningsplats kräver ödmjukhet, både inför platsen och inför uppgiften. Det ställer stora krav på pietetsfullhet och detaljering, från det lilla till det stora. En begravningsplats ska erbjuda stillhet och tid för eftertanke, för minne, hågkomst och reflektion. Vid nämndens beslut 2013 fastställdes att ingen annan användning av områdena mellan gravplatserna än ”att bevara områdets natur- och kulturvärden” skulle tillåtas i samrådshandlingarna. Det är positivt att så också har skett. Det är också positivt att gruvområdena närmast Tenstaterrassen har justerats så att ett respektavstånd till den planerade bostadsbebyggelsen kan upprätthållas.

Avslutningsvis välkomnar vi att en diskussion just nu förs mellan flera av stadens berörda förvaltningar och verksamhetsutövaren om en alternativ lokalisering för Järva Disc Golf Park. Vi vill understryka vikten av att finna en, för båda parter, godtagbar lösning.

Våra kommentarer
Roger Mogert etc nämner återigen att det finns ett omfattande behov av Kistbegravningsplatser i norra Stockholm. Notera Kistgravplatser för urngravplatser finns det ett överskott av. Minneslundar finns det flera stycken. På Bromma Kyrkogård har det nyligen anlagts askgravplatsrer och en askgravlund. Detta behov av kistgravplatser skulle kunna tillgodoses på ett mycket enklare sätt än förslaget Öarna.
1. Hägerstsalund som är ursprungsområdet och avfärdas på falska påståenden om stora mängder oexploderad ammunition i marken.
2. Området väster om Granholmstoppen/Järva DGP där det fattas ett politikisk beslut om att planerna skulle börja med ett samråd men några tjänstemän (politiker) drog i gång en arkitekttävling på eget bevåg och i all hast och förstörde därmed möjligheten att komma fram till ett bra resultat. Området försvann sedan från utredningsområdet fast halva vinnande förslaget hade ritats där. Joakim Larsson Och Regina Kevius fick på eget bevåg en fix idé om att bygga bostäder där istället. Förslaget är helt oseriöst då det är inom kulturreservatet. Området är skyddat på nuvarande översiktsplan och på den nya översiktsplanen som snart ska ut på samråd.

Detta omfattande behov som hela tiden nämns finns det ingen dokumenterad utredning på. Kyrkogårdsförvaltningen nämner något samtal med representanter från olika religiösa samfund. Faktum är de flesta människor i Sverige inte är religiösa och en begravningsplats är inte en religiös plats i vårt sekulariserade samhälle utan är till för alla. Staden uppfyller dessutom sina krav enligt begravningslagen  att erbjuda kistgravplatser inom Stadens gräns. På vackra Strandkyrkogården i södra delen finns det gott om kistgravplatser.

Vilka är det som ställer krav på bostadsnära gravplatser? Det som har kommit fram i samrådet och i media är att många inte kan tänka sig att bli begravda på en avfallstipp. Både muslimer och övriga. I en artikel i lokaltidning har en anonym muslim skrivit att enligt hans kultur så vill man inte ha gravplatser i direkt närhet utan en bit bort.
Så frågan är: Vilka ställer dessa krav på denna bostadsnära gravplats och vilka vill bli begravda där?  Och varför vill Kyrkogårdsförvaltningen bygga ett monumentalt maktmonument för enorma summor som dom nog inte har utan att riskera övrig begravningsverksamhet. Bland annat världsarvet Skogskyrkogården.

Vidare nämns ord som hög ambitionsnivå, pietetsfullhet och ödmjukhet. Det skissartade erövrande förslaget Öarna innehåller inget av detta. Kristin Jensens klumpiga, lögnaktiga och destruktiva arkitektur är dödfödd och kommer aldrig uppnå dessa kriterier. Den höga ambitionsnivån verkar istället att ligga i att spendera enorma summor av skattebetalarnas pengar på bygga ett religiös maktmonument som med sin upphöjda position dikterar Järvabona att:
Kom i håg att du skall dö.

Stadsbyggnadskontoret beskriver det så här:
Granholmstoppen är i dag ett landmärke som kan ses från alla håll över Järvafältet. En begravningsplats centralt mellan de omgivande stadsdelarna på och i anslutning till kullen får ett stort symboliskt värde för nuvarande generationer.

Detta typ av symboliska religiösa monument har inget att göra i vårt moderna och sekulariserade samhälle och är det sista som Järvaområdet behöver. Bevara dagens monument över stadsdelarnas födelse och växande. Bevara Järva DiscGolfPark. Allmän park och discgolfbana i världsklass. Nyskapande landskapsdesign som har ett stort värde för nuvarande och framtida generation. Ja till en värdig, modern begravningsplats på någon av ursprungsområdena.

Alliansen avslutar sitt utlåtande med: Vi vill understryka vikten av att finna en, för båda parter, godtagbar lösning.

Ja, låt oss börja där!