Historik

Kort historik om placeringen av Järva begravningsplats

 2003 genomfördes en bred remiss om Inriktningsprogram för Järva friområde. I samband med remissen beställdes också en strategisk miljöbedömning, SMB, där två alternativa placeringar av en begravningsplats studerades. SMB förordade alternativ 1, Hägerstalund.

Alla remissinstanser inklusive de tre lokala nämnderna Spånga-Tensta, Rinkeby och Kista gjorde entydigt detsamma. Kyrkogårdsförvaltningen förordade också Hägerstalund. Enda undantaget var moderaten Bengt Akalla och en namnlista från Järva motorklubb med en cross-bana vid Hägerstalund, intill naturreservatet. De förordade alternativ 2 söder om Hästa gård.

2007 gav den moderatledda alliansen Järva motorklubb dispens att fortsätta med sin verksamhet vid Hägerstalund. Alternativ 1 blockerades.

2008 beslutade stadsbyggnadsnämnden med Kristina Alvendal som ordförande om ett start-pm för planläggning av ny begravningsplats i Järva friområde. ”Planarbetet ska klargöra förutsättningarna för att lokalisera en ny begravningsplats i den sydvästra delen av Järva friområde” – det vill säga alternativ 2. MP och V reserverade sig och förordade fortfarande Hägerstalund ”Arbetet med detaljplanen föreslås inledas med ett programsamråd” stod det i tjänsteutlåtandet.

2009 Men istället för demokratiskt samråd utlyste stadsbyggnadskontoret en internationell arkitekttävling och utökade samtidigt planområdet att omfatta hela Granholmstoppen där Järva Discgolf Park under 20 år utvecklat en aktivitetspark till glädje för järvaborna och för besökare från hela världen.

2012 blev det till slut programsamråd. De lokala nämnderna påpekade att förslaget inte får inkräkta på friluftslivet och att discgolfen måste få vara kvar. En stark lokal opinion protesterade mot placeringen vid Granholmstoppen, liksom discgolfare från hela landet.
Flera remissinstanser ifrågasatte val av plats. Stadsbyggnadskontoret hävdade bland annat att Hägestalundområdet var omöjligt på grund av stora mängder oexploderad ammunition i marken. Området var tidigare ett militärt övningsfält.  Försvarsmakten har intygat i ett dokument från 2006 att området är lämpligt för begravningsverksamhet. Informationsförvrängning från Stadsbyggnadskontorets sida

Men hösten 2014 lades ett förslag till detaljplan som tvärtom inkräktar ännu mer på friluftslivet och totalt tränger ut discgolfparken. Planen omfattade nu ett helt annat område än det stadsbyggnadsnämnden beslutade om 2008. Se kartor länge ner!
Noterbart är även att det vinnande förslaget i tävlingen ”Öarna” kapades på hälften och fick ritas om på ett betydligt mindre område. Läs mer om arkitekttävlingen och processen i Mats-Löf´s-åsikter-angående-Järva-begravningsplats från programsamrådet 2012. Läs även Mats Löf´s beskrivning av förslaget Öarna i Lögnaktig, destruktiv och tjuvaktig arkitektur samt Synpunkter på detaljplaneförslag Järva begravningsplats skriven av landskapsarkitekt Jonas Löf till plansamrådet 2014.

Planarbetet som 2008 skulle ”klargöra förutsättningarna” för en begravningsplats vid Granholmstoppen har fortsatt i sex år trots att platsen visat sig ha enorma tekniska och ekonomiska problem. Men framförallt visade programsamråd och plansamråd att det finns en stark opinion som värnar de unika miljö-, kultur- och fritidsvärden som skapats i Järva Discgolf Park i Tensta.

2015 fick Stockholm ett nytt politiskt styre som har demokrati, delaktighet och social hållbarhet som övergripande mål. Hoppet väcktes om en kursändring. Den lokala nämnden i Rinkeby-Kista (S, V och MP ) sade den 29 januari klart ifrån att platsen är dåligt vald för järvaborna och att Hägerstalund hade varit bättre – FP anslöt sig till beslutet. Men Spånga-Tensta med en miljöpartist som ny ordförande godkände överraskande det liggande förslaget till detaljplan för begravningsplatsen. M och FP protesterade, men det hjälpte inte.

I stadsbyggnadsnämnden har V och MP stått upp för järvaborna och hävdat Hägerstalund som bästa alternativ för Järva begravningsplats. När vänsterpartiets och miljöpartiets lokala representanter i Tensta inte längre gjorde det, blev det en vändpunkt. Den 15 oktober godkände stadsbyggnadsnämnden förslaget till en begravningsplats på Järva Discgolf park.

Här är beslutet med ett tolkningsbart anförande
Stadsbyggnadsnämnden beslutar enligt förslag från ordföranden Roger Mogert m.fl. (S), Cecilia Obermüller m.fl. (MP) och Sebastian Wiklund (V):
1 Stadsbyggnadsnämnden godkänner redovisningen av plansamrådet och uppdrar åt kontoret att ställa ut planförslaget i enlighet med kontorets utlåtande
2 Stadsbyggnadsnämnden godkänner redovisningen av planförslagets konsekvenser för närliggande kulturreservat efter uppdrag i återremiss.
3 Stadsbyggnadsnämnden anför därutöver följande:
Begravningsplatsen på Järvafältet är en viktig del av stadens fortsätta arbete med att utveckla Järvafältet som ett rekreationsområde. Under 2016 ska ett samlat grepp för utvecklingen av parken tas. I detta ingår en begravningsplats på Järvafältet, liksom att arbeta för ett hållbart utomhusbad vid Eggebygård. Stadsbyggnadsnämnden anser att i det fortsatta planeringsarbetet är det av särskild vikt att trafikfrågorna får en bra lösning och att biltrafiken på fältet till följd av den nya begravningsplatsen begränsas. Det är även väsentligt att den höga ambitionsnivån på kvaliteten i planerna genomförs. En lösning för den nu existerande verksamheten Järva Disc Golf Park behöver studeras, dels om verksamheten under en övergångsperiod kan fortsätta på platsen och dels om alternativa lokaliseringar inom Järva friområde går att hitta. Förutsättningar för ett sådant
utredningsarbete är ett deltagande från berörda förvaltningar, men också från verksamhetsutövaren Järva Disc Golf Park.

Läs även Tjänsteutlåtande efter återremiss som var grunden till detta beslut och även Mats Löf´s kommentarer på detta utlåtande i Möte SBK 160112

I januari 2016 har Järva DGP ett möte med Stadsbyggnadskontoret angående ett nytt område för discgolfverksamheten. Järva DGP har varit tydliga med under sex års tid att Järva DGP är platsunikt och går inte att flytta. Att hitta ett område och lösning för en liknande verksamhet tror Järva DGP är helt uteslutet men har visat intresse för vad Staden kan erbjuda. I dagsläget diskuteras alltså att flytta discgolfverksamheten från Järva DGP till Hägerstalund där begravningsplatsen planerades från början och som nu planeras på Järva DiscGolfPark. Järva DGP har kommenterat det absurda i denna rockad med hänvisning till Plan och Bygglagen angående att mark- och vattenområden används för det eller ändamål som områdena är mest lämpade för med hänsyn till beskaffenhet, läge och behov. 

När detaljplan upprättas och antas prövas markens lämplighet för den form av bebyggelse som planen anger. Bedömningen av om ett område är lämpligt för en viss användning ska göras mot bakgrund av bestämmelserna i 2 kap. PBL. Där anges bl.a. att mark- och vattenområden ska användas för det eller de ändamål för vilka områdena är mest lämpade med hänsyn till beskaffenhet och läge samt föreliggande behov. Företräde ska ges sådan användning som medför en från allmän synpunkt god hushållning. Vidare anges att bebyggelse ska lokaliseras till mark som är lämplig för ändamålet, bl.a. med hänsyn till de boendes och övrigas hälsa samt jord-, berg- och vattenförhållanden. Markens beskaffenhet är alltså en av flera faktorer som ska beaktas vid bedömningen om marken är lämplig för bebyggelse. Utgångspunkten är att mark som ska bebyggas ska ha naturliga förutsättningar för att bestämmelserna i 2 kap. PBL ska kunna uppfyllas. Detta utan att kommunen eller exploatören ska behöva vidta extraordinära åtgärder.
(Från NATURVÅRDSVERKET OCH BOVERKET Rapport 5608 Förorenade områden och fysisk planering.)

planområde_2008
Planområde för begravningsplats som godkändes vid starten 2008.
planområde_2015
Planområdet för begravningsplats som det blev 7 år senare, 2015. Det som från början såg ut som fredlig samexistens med järvabornas aktivitets- och rekreationsområde, blev under planprocessens gång till ett aggressivt övertagande.

28 januari 2019 gav Kommunfullmäktige klartecken för kyrkogårdsförvaltningen att bygga begravningsplatsen.