Alla inlägg av admin

Öarna i osminkad version

Förslaget Öarna presenteras i media och i samrådsmaterialet som  väldigt inkännande och försiktigt arkitektur. Ett naturligt tillägg i ett rekreativt landskap. Eller att den bevarar friluftslivet och till och med utvecklar det. Området beskrivs som betesmark. Ren historieförfalskning.  Att begravningskvarteren tar upp en liten del av området som i dag är Järva DiscGolfPark/Granholmstoppens friluftsområde. Illustrationerna är gjorda i dämpade färger ofta dimmiga eller i mörker. Nu presenterar vi en liten tydligare bild av förslaget i klara färger för att tydligt visa vilka områden förslaget tar i anspråk och förändrar totalt. Kartan nedan är ritad på Järva DiscGolfParks originalkarta som finns längst underst. Notera att gångvägar och hårdgjorda ytor runt byggnader också kommer att anläggas. Klicka på bilderna för att få större bilder!

bankarta_oarna

bankarta_langd_par

Frank Lange-”Det är verkligen att be om problem och höga kostnader!”

Frank Lange, numera pensionerad landskapsarkitekt, var ansvarig för Granholmstippen efter skredet i början av 70-talet. Han ritade trädplanteringarna och tippen färdigställdes efter den form som raset skapat. Se bild nedan på hur det var tänkt att toppen skulle se ut. Frank och Järva DGP är de som skapat den park som finns i dag. Frank har naturligtvis aldrig nämnts eller blivit tillfrågad med tanke på sina erfarenheter och expertkunskaper inom markteknik, bygg- och projektledning etc.

Arkitekten Kristine Jensen utrycker sig gärna så här:
An analysis of the existing context, the cultural layers, the landscape features, the administrative boundaries, and long term impacts are all elements that are considered before designing a new neighborhood, park or cityscape.
Tomma ord med tanke på hur lite hon har analyserat  områdets kulturella lager och sammanhang.

Frank har med sin gedigna kunskap och erfarenhet analyserat planförslaget Öarna och skriver så här:

Jag skulle aldrig ha kommit på tanken ens att starta detta projektet! Det är verkligen att be om problem och höga kostnader! Har läst miljökonsekvensbeskrivningen och är mycket förvånad att ett sådant beställningsjobb som mest hyllar planens förträfflighet och ignorerar så uppenbart miljökonsekvenserna kan passera. Ett bottennapp av sällan skådad art. Ovärdig att kallas mkb! Man gör tydligen allt för pengar eller karriären. Ingen tjänsteman av våran generation skulle ha ställt upp för det. Hur man klarar en godtagbar tillgänglighet är  obegripligt. Är det inga vedertagna regler som gäller längre? Tyvärr har jag inga kollegor kvar från våran generation som man skulle kunna prata med på kyrkogårdsförvaltningen. Planen måste gå på en ordentlig ekonomisk smäll om den arbetas efter. Vore bättre och billigare att bygga små rum i ett höghus som kolumbarium!

tippen_1971
Ritning från 1971 på Granholmstippen. Finns inte mycket gemensamt med dagens kulle och bebyggelsen i norr blev som tur var aldrig av efter att tippen rasat. Referenspunkter är ritade i efterhand. Klubbhuset och utvalda utkast på discgolfbanan.

Stadsbyggnadsborgarrådet kommer till Tensta 11 november

tensta_flygblad

 

I morgon fredag kommer stadsbyggnadsborgarrådet Roger Mogert till Tensta centrum. Kl 11 ska han inviga samrådet för den nya översiktsplanen. Initiativ Tensta är på plats och delar ut flygblad om den planerade begravningsplatsen och menar att förslaget Öarna  inte är i linje med nuvarande- eller den nya översiktsplanen.

Flygbladet som PDF: bevara-tenstas-fritidsparadis-pa-granholmstoppen

Stadsbyggnadsnämndens beslut

Stadsbyggnadskontorets beslut för Järva Begravningsplats är nu publicerat:

Beslut
Stadsbyggnadsnämnden beslutar enligt stadsbyggnadskontorets förslag: 1 Stadsbyggnadsnämnden godkänner förslaget till detaljplan och överlämnar det till kommunfullmäktige för antagande.
2 Stadsbyggnadsnämnden beslutar att omedelbart justera paragrafen.

Särskilt uttalande
Särskilt uttalande lämnas av ordföranden Roger Mogert m.fl. (S), Cecilia Obermüller m.fl. (MP) och Sebastian Wiklund (V) enligt följande:
Behovet av begravningsplatser i Stockholm är omfattande och en kistbegravningsplats i norra Stockholm är viktigt för att staden ska klara behoven. Den nya begravningsplatsen har potential att bli ett nytt besöksmål i norra Stockholm. Förutsättningen för det är att kvaliteten i projektet säkras i hela utbyggnadsprocessen. Projektet måste genomföras med en hög ambitionsnivå. Järvafältet är idag i stort friat från biltrafik och bör så förbli, det är viktigt att utformningen av angöringen görs på ett sådant sätt den inte inbjuder till privatbilism och trafik ut på fältet. Järvafältets kulturhistoriska värden med bland annat ”Tidens väg” är höga och bör också värnas i planens genomförande.  

Särskilt uttalande lämnas av vice ordföranden Joakim Larsson m.fl. (M), Björn Ljung (L) och Erik Slottner (KD) enligt följande: Att anlägga en begravningsplats kräver ödmjukhet, både inför platsen och inför uppgiften. Det ställer stora krav på pietetsfullhet och detaljering, från det lilla till det stora. En begravningsplats ska erbjuda stillhet och tid för eftertanke, för minne, hågkomst och reflektion. Vid nämndens beslut 2013 fastställdes att ingen annan användning av områdena mellan gravplatserna än ”att bevara områdets natur- och kulturvärden” skulle tillåtas i samrådshandlingarna. Det är positivt att så också har skett. Det är också positivt att gruvområdena närmast Tenstaterrassen har justerats så att ett respektavstånd till den planerade bostadsbebyggelsen kan upprätthållas.

Avslutningsvis välkomnar vi att en diskussion just nu förs mellan flera av stadens berörda förvaltningar och verksamhetsutövaren om en alternativ lokalisering för Järva Disc Golf Park. Vi vill understryka vikten av att finna en, för båda parter, godtagbar lösning.

Våra kommentarer
Roger Mogert etc nämner återigen att det finns ett omfattande behov av Kistbegravningsplatser i norra Stockholm. Notera Kistgravplatser för urngravplatser finns det ett överskott av. Minneslundar finns det flera stycken. På Bromma Kyrkogård har det nyligen anlagts askgravplatsrer och en askgravlund. Detta behov av kistgravplatser skulle kunna tillgodoses på ett mycket enklare sätt än förslaget Öarna.
1. Hägerstsalund som är ursprungsområdet och avfärdas på falska påståenden om stora mängder oexploderad ammunition i marken.
2. Området väster om Granholmstoppen/Järva DGP där det fattas ett politikisk beslut om att planerna skulle börja med ett samråd men några tjänstemän (politiker) drog i gång en arkitekttävling på eget bevåg och i all hast och förstörde därmed möjligheten att komma fram till ett bra resultat. Området försvann sedan från utredningsområdet fast halva vinnande förslaget hade ritats där. Joakim Larsson Och Regina Kevius fick på eget bevåg en fix idé om att bygga bostäder där istället. Förslaget är helt oseriöst då det är inom kulturreservatet. Området är skyddat på nuvarande översiktsplan och på den nya översiktsplanen som snart ska ut på samråd.

Detta omfattande behov som hela tiden nämns finns det ingen dokumenterad utredning på. Kyrkogårdsförvaltningen nämner något samtal med representanter från olika religiösa samfund. Faktum är de flesta människor i Sverige inte är religiösa och en begravningsplats är inte en religiös plats i vårt sekulariserade samhälle utan är till för alla. Staden uppfyller dessutom sina krav enligt begravningslagen  att erbjuda kistgravplatser inom Stadens gräns. På vackra Strandkyrkogården i södra delen finns det gott om kistgravplatser.

Vilka är det som ställer krav på bostadsnära gravplatser? Det som har kommit fram i samrådet och i media är att många inte kan tänka sig att bli begravda på en avfallstipp. Både muslimer och övriga. I en artikel i lokaltidning har en anonym muslim skrivit att enligt hans kultur så vill man inte ha gravplatser i direkt närhet utan en bit bort.
Så frågan är: Vilka ställer dessa krav på denna bostadsnära gravplats och vilka vill bli begravda där?  Och varför vill Kyrkogårdsförvaltningen bygga ett monumentalt maktmonument för enorma summor som dom nog inte har utan att riskera övrig begravningsverksamhet. Bland annat världsarvet Skogskyrkogården.

Vidare nämns ord som hög ambitionsnivå, pietetsfullhet och ödmjukhet. Det skissartade erövrande förslaget Öarna innehåller inget av detta. Kristin Jensens klumpiga, lögnaktiga och destruktiva arkitektur är dödfödd och kommer aldrig uppnå dessa kriterier. Den höga ambitionsnivån verkar istället att ligga i att spendera enorma summor av skattebetalarnas pengar på bygga ett religiös maktmonument som med sin upphöjda position dikterar Järvabona att:
Kom i håg att du skall dö.

Stadsbyggnadskontoret beskriver det så här:
Granholmstoppen är i dag ett landmärke som kan ses från alla håll över Järvafältet. En begravningsplats centralt mellan de omgivande stadsdelarna på och i anslutning till kullen får ett stort symboliskt värde för nuvarande generationer.

Detta typ av symboliska religiösa monument har inget att göra i vårt moderna och sekulariserade samhälle och är det sista som Järvaområdet behöver. Bevara dagens monument över stadsdelarnas födelse och växande. Bevara Järva DiscGolfPark. Allmän park och discgolfbana i världsklass. Nyskapande landskapsdesign som har ett stort värde för nuvarande och framtida generation. Ja till en värdig, modern begravningsplats på någon av ursprungsområdena.

Alliansen avslutar sitt utlåtande med: Vi vill understryka vikten av att finna en, för båda parter, godtagbar lösning.

Ja, låt oss börja där!

Planförslaget har godkänts i Stadsbyggnadsnämnden

Stadsbyggnadsnämnden godkände  detaljplanen Öarna torsdagen den 27/10. Beslutet går inte att se i sin helhet för ens om en vecka. Det kan innehålla några intressanta reservationer.

Nästa steg i processen är att planförslaget ska godkännas i Kommunfullmäktige. Vi (Järva DGP, lokala föreningar och politiker) kommer att uppvakta fullmäktige såklart och om förslaget klubbas igenom där så går det till överklagan. Vi har jurister som hjälper oss med det. Juristarvodet är redan finansierat.

Kyrkogårdsnämnden ska även godkänna finansieringen av begravningsplatsen. Nämnden har tidigare fattat inriktningsbeslut avseende utbyggnad av första etappen av Järva begravningsplats till en uppskattad investeringsutgift om ca 233 mnkr för i bästa fall 3000 gravplatser. Förvaltningen har fått i uppdrag att ta fram handlingar som underlag inför genomförandebeslut till en utgift om 12,3 mnkr utöver tidigare nedlagda 13,0 mnkr.  Ett inriktningsbeslut innebär inte att det ska genomföras. Nämndens ledamöter kommer kontaktas om de överhuvudtaget vet vad det här handlar om. Man kan även tycka att de borde ta ställning till den totala kostnaden redan nu.

Kyrkogårdsförvaltningen är inte en del av Svenska Kyrkan som många tror men begravningsavgiften administreras av kyrkan och ordet kyrka förekommer trots allt i förvaltningens namn. Så visst är Svenska kyrkan berörda av detta. Man kan tycka att kyrkan borde ta avstånd från denna destruktiva begravningsplats om man ska ta etik och moral på alvar. Öarna är inte bara ett unikum i destruktivitet, erövrande och övergrepp mot Järva DGP, discgolfen och lokalsamhället Järva. Det är även ett tecken på att religiösa krafter smyger sig in i politiken.
Stadsbyggnadskontoret skriver:
”En begravningsplats centralt mellan de omgivande stadsdelarna på och i anslutning till kullen får ett stort symboliskt värde för nuvarande och kommande generationer.”
Denna typ av monumental och symbolisk gravplats är ett hot mot vårt sekulariserade och moderna samhälle.

Stöd oss i den fortsatta kampen mot förslaget Öarna!
Skriv under namnlistan
Järva DiscGolfPark-For the future Facebookgrupp

 

 

dsc_0293
Här planeras en landskapsö som arkitekten kallar en typ av begravningskvarter (öar). Lanskapsön ska omringas av ett ha-ha dike. En nersänkt mur som kommer bli 160 cm hög enligt förslaget. Inbounds-ön på hål 23 Järva DGP är av samma princip men har en 12 cm hög kant. Den vackra engelska parken kommer bli ett gytter av murar, plank och bilvägar som trasar sönder det uppskattade landskapet. Discgolfen och övrigt friluftsliv försvinner såklart om förslaget genomförs.

 

Mats Löfs utlåtande om förslaget Öarna i utställningsfasen

Mats Löf är Järva DiscGolfParks grundare och skapare av Discgolfpark-konceptet. Han driver och utvecklar parken i dag. Här är hans kritik mot förslaget Öarna i uställningsfasen.

Stoppa planförslaget Öarna. Den är inte förenligt med Vision Järva och Översiktsplanen. Den strider mot Plan och Bygglagen kap2 och hela samrådsprocessen har inte varit förenlig med samrådets syfte ” att få fram ett så bra beslutsunderlag som möjligt och att ge möjlighet till insyn och påverkan”

Efter 7 år är planen fortfarande på ett idéstadium och samrådet har visat att platsen för begravningsplatsen är ytterst olämplig och att även förslaget Öarna arkitektorniska idé är under all kritik.

  1. 1. Det enorma stödet för Järva DGP som förstörs med det erövrande förslaget Öarnas Lögnaktiga, destruktiva och tjuvaktiga arkitektur. Järva DGP är inte bara en viktig verksamhet utan också unik landskapsarkitekttur. Läs mer längre ner i dokumentet
  2. Den instabila kullen. Mätningar har visats att kullen rör sig med upp till 2,5 cm per år. Det är upp till 60 m ner till fast mark. Förslaget innehåller 5 km mur och plank. Stödmurar. Ceremonilokal högst upp på toppen. Övriga byggnationer som måste uppfylla PBL´s krav på beständighet. Finns inga lösningar på det i samrådsmaterialet
  3. 3. Förorenade tippmassor. Stora mängder jord måste bytas ut eller renas. Allt har tippats på tippen enligt många lastbilschaufförer. Byggavfall och industriavfall. Provgrävningar har visat det även om dom inte stötte på det värsta. De muslimer jag pratat med är emot förslaget öarna för att dom vill bevara Järva DGP och att det inte är lämplig mark för en muslimsk begravning.
  4. Tillgängligheten. Förslaget visar långa slingrande bilvägar med lutning på 1:20. Det är tillgängligt för bilar men inte för gående personer med nedsatt rörelseförmåga. Gångytor bör utformas utan nivåskillnader. En gångyta bör  vara så horisontell som möjligt – eftersom en längslutning brantare än 1:50 kan vara svår att använda för personer med nedsatt rörelseförmåga samt inte luta mer än 1:50 i sidled.” (BFS 2004:15 7§)
  5. Svårhanterligt grundvatten med tryck på stora delar av begravningsområdet.  Olämpligt enligt vattenutredningen.
  6. Höjder är mer bullerutsatta än lågt liggande områden. Från bullerutredningen i utställningsmaterialet.
  7. Hela området ligger inom Igelbäckens tillrinningsområde
  8. Allt detta tillsammans innebär extremt stora anläggningskostnader, om det överhuvudtaget är tekniskt genomförbart, och höga skötsel’ och underhållskostnader. Lägg där till inkomstförluster när Järva DGP upphör och den enorma badwill som Staden och Kyrkogårdsförvaltningen får leva med.

 

Ursprungsplatsen Hägerstalund

År  2003 genomfördes en bred remiss om Inriktningsprogram för Järva friområde. I samband med remissen beställdes också en strategisk miljöbedömning, SMB, där två alternativa placeringar av en begravningsplats studerades. SMB förordade alternativ 1, Hägerstalund. Alla remissinstanser inklusive de tre lokala nämnderna Spånga-Tensta, Rinkeby och Kista gjorde entydigt detsamma. Kyrkogårdsförvaltningen förordade också Hägerstalund. Enda undantaget var moderaten Bengt Akalla och en namnlista från Järva motorklubb med en cross-bana vid Hägerstalund, intill naturreservatet. De förordade alternativ 2 söder om Hästa gård. 2007 gav den moderatledda alliansen Järva motorklubb dispens att fortsätta med sin verksamhet vid Hägerstalund. Alternativ 1 blockerades. Därefter har efterkonstruktioner skapats med osanningar att platsen är olämplig på grund av oexploderad ammunition i marken och att närliggande Natura 2000 område skulle drabbas negativt. Jag överlämnade ett dokument från försvarsmakten personligen till Sofia Eriksson på ett möte i januari. Där står det att det inte är något problem ned oexploderad ammunition. Ändå sprider ni denna osanning i utställningsmaterialet och i media.

 

 Ekonomin

Ur Underlag för budget 2016 med inriktning 2017 och 2018 till Kyrkogårdsnämnden går det att läsa: ”Byggnation av den första etappen med ca 3000 kistgravar, urngravar, minneslund, ny infrastruktur, markomvandlingar, en ny våtmark, beräknas kunna inledas under planperioden. Investeringen beräknas till en kostnad av ca 200 mnkr. Därtill kommer kostnader för arbetslokaler och neutralt utformade ceremonilokal/ceremoniplatser gestaltade utifrån ett mångfaldsperspektiv. Ett beslutsärende kring investeringen beräknas tas fram under 2015. Beslut om finansiering blir sedan en fråga för Kommunfullmäktig”

Alltså den uppskattade kostnaden på 200 miljoner för en tredjedel av begravningsplatsen är exklusive alla byggnationer. Då måste vi lägga till kanske 100-200 milj plus en stor riskfaktor. 3000 kistgravar är nu kanske 2000-2500. Övriga gravskick kan vi bortse från då det inte finns något behov. Glädjekalkylen för kostnad per kistgrav blir då 120 000 på mark med avancerad grundvattenproblematik som bedömts som olämplig i en utredning. Lägg på minnet att Kyrkogårdsförvaltningen har fått skarp kritik för misslyckandet med det nya krematoriet där budget överskreds med 50%. ”När det gäller markarbeten har vi underskattat kostnaderna.” Citat från Mats Larsson. Mats Larsson har även skrivit i flera dokument att det handlar till sist om kostnad per gravplats. Minst 120 000 per kistgravplats är inte hållbart.

 

Förslaget Öarna

Bortsett från dom praktiska och ekonomiska nackdelarna så är Öarna en skissartad kompromiss med en totalt obegriplig och motsägelsefull grundidé. Förslaget vann arkitekttävlingen. En oenig jury utsåg en kompromiss på subjektiva bedömningar. Stora delar av förslaget kritiserades i juryutlåtandet. Två år senare kapas förslaget på hälften. Det nya förslaget får tilläggen landskapsöar som är Ha-ha diken. Dessa diken är tänkta för stora plana ytor så att dom blir nästan osynliga på håll. I förslaget Öarna trängs dom in på olämpliga platser i kuperad terräng och precis invid branta slutningar. Helt i strid med dikenas ursprungliga idé. Kristine Jensen ser landskapet som ett Ready made. Ändå måste landskapet formas om på ett brutalt sätt. Byta ut jord. Forma om det böljande landskapet efter Jensens klumpiga konstruktioner. Bygga kilometervis av bilvägar. Långa delar på skrå som kräver stor ändring i landskapet. Förslaget innehåller hela 5 km mur och plank trots att det ansågs som en dålig idé i det generella juryutlåtandet. Förslag med mycket murar belönades inte. Förslaget innehåller även kilometervis med fårstängsel fast det nämns inte, Förslaget är segregerande då det innehåller bara privata gravkvarter utan ett gemensamt sammanhang. Jämför ett villasamhälle med en tät kvartersstad med ett torg i centrum. Det är även diskriminerande då kistgravkvarteren är enormt påkostade med skyddande murar och hög skötselintensitet medans askgravplatserna är endast markerade med sprängsten och med mellanhög skötselintensitet. Första klassens och tredje klassens begravningsplatser. Dessutom ligger flera askgravplatser utanför det som anges som plats för begravning på plankartan. Helt öppet i beteslanskapet. Man får anta att det kanske blir fårstängsel kring dessa markerade öar och även runt dom fyra grupperingarna av öar eftersom det anges att det är mellanhög skötsel där och inte betesmark även om illustrationer visar får direkt utanför gravkvarteren. Fårstängsel runt hela planområdet krävs också. Det blir alltså en stor ö med ett antal mindre öar i där fyra av dom öarna innehåller mindre öar. Högst förvirrande! Minneslunden ligger nära en motorvägsbro i ett avloppsreningsträsk. Inte så lockande då det finns en betydligt attraktivare minneslund endast 800 m där ifrån på Spånga kyrkogård.

Att förslaget är ett friluftsområde med utspridda begravningsplatser är naturligtvis inte sant. Befintligt friluftsliv omöjliggörs och det finns ingen önskan om aktiviteter på en begravningsplats. Mats Larsson, chef på Kyrkogårdsförvaltningen, har nyligen uttalat sig om att pulkåkning och picknick är olämpligt på en begravningsplats.

Det befintliga landskapet, Järva DGP, som Jensen ser som ett Ready made är gedigen landskapsdesign som har anpassat sig efter markens villkor och är en modern variant av det småskaliga jordbruk som fanns på Järvafältet innan det storskaliga jordbruket slog igenom. Hagmark och löväng. Att förstöra detta med Jensens brutala och erövrande fejk-arkitektur vore en stor skam för Stockholm.

 

 

Osanningar och historieförfalskningar

Trots att korrekt information inkommit under samrådet och enskilda möten så fortsätter ni att sprida osanningar om:
1. Granater på Hägestalund.
2. Att Järva DGP kan fortsätta sin verksamhet under första etappen.
3. Att förslaget Öarna utvecklar friluftslivet.
4. Historien om Granholmstoppen där Järva DGP´s landskapdesign osynliggörs och lögner om en av staden noga gestaltad kulle sprids. Mina utlåtanden angående områdets historia i plansamrådet togs inte en upp i samrådsredogörelsen.  Se PDF Lögnaktig, destruktiv och tjuvaktig arkitektur

 

Kommentarer på tjänsteutlåtande efter återremissen som ledde till att förslaget
godkändes i Stadsbyggnadsnämnden efter plansamrådet. Kommentaren och
frågorna är fortfarande obesvarade från SBK efter ett halvår. Se PDF Kommentarer på återremissen


 

Plan och Bygglagen

Förslaget Öarna är nu i uställningsfasen. Ett annat ord för utställning är granskning. Att förslaget ska granskas. Synas i sömmarna så att ett så bra förslag som möjligt kan antas.  Förslaget har ändrats något. 1000 kistgravplatser har förvunnit. Ändringar som Stadsbyggnadsnämnden efterlyste har inte redovisats. Felaktigheter har inte ändrats som oexploderade granater omöjliggör en begravningsplats vid Hägerstalund , Granholmstoppen är noga formgivet av Holger Blom, att området som i dag är hål 20 och 27 är betesmark etc.
Tekniska lösningar på hur alla murar och byggnationer ska kunna byggas för att uppfylla Plan och Bygglagens krav på beständighet redovisas inte. Det fundamentala för att genomföra en detaljplan, finansieringen, nämns inte. Nya dokument har tillkommit angående grundvatten och bullerutredning där det konstateras att höga höjder är mer bullerutsatta än låglänta områden etc. Mer kritik och argument kommer att tillkomma under utställningstiden.

Enligt Plan och Bygglagen är syftet med samrådet att få fram ett så bra beslutsunderlag som möjligt och att ge möjlighet till insyn och påverkan. I PBL Kap.2 står det också: att mark- och vattenområden används för det eller ändamål som områdena är mest lämpade för med hänsyn till beskaffenhet, läge och behov. Företräde ska ges sådan användning som medför en från allmän synpunkt god hushållning.

Det är väldigt svårt att se hur PBL har efterlevts i denna planprocess där förvisso insynen har varit god men det hjälper inte när man har bestämt sig för att inte lyssna och föra en kreativ dialog. Mest talande är Roger Mogerts utlåtande i media några dagar efter att utställningen började att vi tänker klubba igenom det här förslaget.

Grundvatten

Lervatten
Så här beter sig grundvatten med hög tryckyta när man gräver en grop. Bilden är tagen från hål 26 mot inboundsön hål 21.

Det enda begripliga argument om att Granholmstoppen/Järva DGP skulle vara lämplig begravningsmark är att dom höglänta delarna ligger långt från grundvattnet. Om vi bortser från alla andra enorma problem och att även Granholmstoppen har ytgrundvattenproblematik i och med att massorna inte är homogena vilket medför att vatten samlas ovanför täta jordlager.

En stor del av gravkvarteren i förslaget Öarna ligger dock på dom låglänta delarna vid själva kullen. Hela etapp 1. 7 st långsmala rektangulära och 4 st landskapsöar som arkitekt Kristine Jensen kallar dom oregelbundet formade gravkvarteren. Uppskattningsvis 3-4 000 kistgravplatser

I den vattenutredning som efterlystes i plansamrådet men som nu finns att läsa bland utställningsmaterialet, Miljökonsekvensbeskrivning av vattenhantering på Järva begravningsplats, utförd av WRS 2014-08-15. Där går att läsa följande:
Av mätningarna framgår att det primära grundvattnets tryckyta är hög i lågområdena kring Granholmstoppen, i vissa rör mycket nära markytan. Områden för kistgravsättning har därför koncentrerats till högre liggande terräng på Granholmstoppen eller till de tryckbankar som omger toppen. I dessa områden bedöms avståndet till det primära grundvattnets nivå vara betydligt större. Ytligt, sekundärt grundvatten kan dock påträffas. 

En synlig tryckbank är den närmast Vattentornet som ligger längs med hål 8 på Järva DGP. Där finns fortfarande ett gravkvarter inritat trots att det finns ett politiskt beslut om att det ska bort för att det ligger för nära den planerade bebyggelsen Tensta terrassen. En annan tryckank är osynlig i dag då den doldes av massorna från skredet 1974. Den är långsmal och sträcker sig från Hål 26, blå korgplacering till hål 25, gul korgplacering. Se här:Granholmstoppen_1971 (3). Ingen av gravkvarteren är placerade på denna bank förutom en del av den njurformade landskapsön med nedsänkt mur som är placerad på samma plats som den njurformade inboundsö med nedsänkt ”mur” (12 cm bräda) på hål 21.
Sen kan man undra hur kullens stabilitet skulle påverkas om man skulle få för sig att gräva i dessa tryckbankar som naturligtvis ligger där av en anledning.

Det senaste förslaget av öarna har tappat 1000 kistgravplatser, (ja dom har faktiskt på eget bevåg tagit bort dom två galnaste gravkvarteren), och har nu, enligt kyrkogårdsförvaltningen, 9000 kistgravplatser. Ska man följa Kyrkogårdsförvaltningens egen logik så försvinner ytterligare 3-4000 kistgravplatser. Ska man följa den allmänna logiken så borde förstås alla gravkvarter anses som extremt olämpliga