Alla inlägg av admin

Polisanmälan

Mats Löf har nu polisanmält kyrkogårdsförvaltningen/Kristine Jensen för intrång i upphovsrätten. Mats har inte fått något svar på sin vädjan om erkännande och dialog. Tvärtom kör kyrkogårdsförvaltningen på med provgrävningar och borrningar i parken som ska ge mer underlag för en kostnadskalkyl. Kyrkogårdsförvaltningen har satt upp informationslappar i området bland annat på Järva DGP´s anslagstavla 7m från Årets Park-skylten, bredvid en A3 som Mats satt upp innan. På kyrkogårdsförvaltningens lapp står det” den planerade begravningsplatsen på och kring Granholmstoppen” Osynliggörandet är totalt.

Kristine Jensen skriver i ett dokument den 7 september 2017 för Nordisk kongres för kyrkegarde i Köpenhamn. Alltså en vecka efter att Järva DGP nominerats till årets park. Hon skriver om ready made och att landskapet innehåller många historier men inget om att det är Järva DiscGolfPark skapat av Mats och Jonas Löf.

”Landskapets karaktär på Järva Begravningsplats ska inte förvandlas till en symbolisk gestaltad kyrkogård. I stället ska landskapet uppfattas som något “ready-made” som i sig självt rymmer många historier och manga slags landskap.”

”Järva begravningsplats ligger i ett kulturlandskap där områdets naturvärden förhöjs genom utvecklingen av begravningsplatsens nya funktioner, nya landskap och framtida drift och vård.”

”Platsen för den nya begravningsplatsen ligger inom Igelbäckens Kultureservat som sedan 2006 är skyddat enligt miljöbalken. Syftet med reservatet är att för framtiden bevara ett rikt kulturlandskap med stort värde för friluftslivet, den regionala grönstrukturen och Stockholms biologiska mångfald.”

Nordisk Kongres for Kyrkegarde Kristine Jensen TXT

Upphovsrätt

Mark- och Miljööverdomstolen gav inte Järva DiscGolfPark och Jonas Löf prövningstillstånd utan konstaterade kort att dom inte såg någon anledning att ifrågasätta Mark- och miljödomstolens beslut som i princip hänvisar till kommunens planmonopol. Förvånande och märkligt tyckte advokaterna på Lindahls. Beslutet går inte att överklaga. Mats Löf tar nu initiativ till det villkor som står i Kommunfullmäktiges beslut om detaljplanen. ”Vi vill understryka vikten av att finna en, för båda parter, godtagbar lösning”. Mats har mejlat ordförande i kyrkogårdsnämnden Marja Sandin-Wester:

Och nu till det viktigaste. Ni kan inte fortsätta att blunda för verkligheten och fortsätta att förringa Järva DGP ”till en verksamhet”
Järva DiscGolfPark-Elmia Park Inspira-Årets Park 2017 verksamhet är att skapa och driva en discgolfbana i världsklass. Både för elit och nybörjare samt att skapa och driva en allmän park av högsta klass med en unik landskapsgestaltning som är dynamisk och pågående. Se bifogad PDF ”Made by Järva DIscGolfPark”. Detta 23-åriga arbete bekräftades i och med nomineringen och utnämningen till Elmia Park Inspira- Årets Park 2017. Instiftat av Elmia Park Sveriges ledande mässa för park- och grönytebranschen.

Skaparna av denna unika och prisbelönta park och landskapsgestaltning är Mats Löf-konstnär och landskapsdesigner med hjälp av Jonas Löf-landskapsarkitekt och jag hävdar att vi har upphovsrätten till denna design med stöd av upphovsrättslagen då designen är unik och har hög verkshöjd. Jag hävdar även att Kristine Jensen med stöd av kyrkogårdsförvaltningen gör uppsåtligt eller grovt oaktsamt intrång i upphovsrätten och det är straffbart enligt 53 § upphovsrättslagen.
I sitt gestaltningsförslag skriver hon att det centrala i gestaltningsprincipen är Ready Made utan att nämna att det är Järva DiscGolfPark. Hon har inte bett om tillåtelse om att använda sig av vår design i hennes förslag.

Som första steg i vår väg att hitta en för båda parter godtagbar lösning ber jag er erkänna vår upphovsrätt och att området för den planerade begravningsplats är Järva DiscGolfPark-Elmia Park Inspira-Årets Park 2017.

Made by JärvaDiscGolfPark

Mark- och Miljööverdomstolen

Järva DiscGolfPark förlorade sitt överklagande i första instans Mark- och Miljödomstolen. Övriga överklaganden från enskilda personer, ca 50 st, bedömdes inte ha klagorätt. Järva DGP överklagar nu domstolens beslut, med Advokatfirman Lindahl som ombud, till Mark- och Miljööverdomstolen och yrkar på att domen ska ändras och detaljplanen ska upphävas i sin helhet samt yrkar på syn av området. Järva DGP och advokaterna anser att domstolen har gjort det lätt för sig och gått helt på stadens framställning utan kritisk granskning. Syn yrkades redan i första instans men nekades.

Mark- och miljödomstolen har avslagit Järva DGP:s yrkande om syn på plats. Järvar DGP menar att det krävs för förståelsen av de faktiska omständigheterna att domstolens ledamöter på plats får se de verkliga förutsättningarna för Järva DGP:s verksamhet och ta del av de enskilda som allmänna intressena som inskränks av den beslutade detaljplanen.

SKÄL FÖR PRÖVNINGSTILLSTÅND
4.1    Det finns anledning att betvivla riktigheten av det slut som mark- och miljödomstolen har kommit till,
4.2   det inte utan att sådant tillstånd meddelas går att bedöma riktigheten av det slut mark- och miljödomstolen har kommit till,
4.3    det är av vikt för ledning av rättstillämpningen att överklagandet prövas av högre rätt.
4.4     Skäl för prövningstillstånd enligt punkt 4.1-4.3.

Vidare trycker Järva DGP på angående att val av plats är felaktig, att allmänna och enskilda intressen inte tillgodosetts och att det finns tveksamheter för genomförandet från byggherren kyrkogårdsförvaltningens sida.

Det är fortfarande inte klarlagt att det finns förutsättningar för att genomföra projektet Järva Begravningsplats. Detta gäller såväl viljeförklaring som finansiellt. Eftersom denna plan avser ett specialobjekt som på väsentligt sätt inkräktar på såväl allmänt som enskilt intresse bör det i den intresseprövning som ska ske krävas en stabilitet i den tilltänka nya markanvändningen. Att så ännu inte är fallet är en mycket väsentlig brist.

Jonas Löf har överklagat om nekad klagorätt och hävdar sin klagorätt med att han är delpart av upphovsrätten till landskapsdesignen och varumärket Järva DiscGolfPark.
Jonas är tillsammans med Mats Löf pristagare till Elmia Park Inspira-Årets Park 2017.

Ready Made by Who?

Spånga-Tenstas Stadsdelsnämnds ordförande Sus Andersson (Mp) inviger Årets Park-skylten tillsammans med partikollegan Tomas Beer. Begravningsplatsen Öarna har inget eller väldigt lite stöd hos lokalpolitiker/tjänstemän och boende i de omgivande stadsdelarna.

Den 28 september vann Järva DiscGolfPark den åtråvärda titeln Elmia Park Inspira-Årets Park 2017. Priset är instiftad av Elmia Park, Sveriges ledande mässa för park- och grönytebranschen. Parken är den plats där begravningsplatsen planeras och Arkitekt Kristine Jensen ser platsen som ett ”Ready Made” och det centrala i gestaltningsprincipen. Hon ger dock inte svar på frågan Ready made by who? Eller någon tydlig eller relevant svar på What is ready made? Dessa frågors svar har nu fått en stor spridning i och med denna utnämning.
Järva DiscGolfPark-Elmia Inspira-Årets Park 2017. Made by Järva DiscGolfPark

Made by JärvaDiscGolfPark  PDF om Järva DiscGolfPark

Årets Park i media
Stockholms Stad
Utemiljö (Även helsidesartikel i deras papperstidning)
Aftonbladet
Landskap (Även artikel i deras papperstidning)
Entreprenadaktuellt
Meetings International
Mitt i Stockholm 
Vi i Kista-Rinkeby-Tensta 
Elmia
Pressrelease
Hyllning av Årets Park 2017
(Kortfilm)

 

Kyrkogårdsförvaltningens budget 2017-2020

I Kyrkogårdsförvaltningens senaste budget, som togs upp i nämnden den 5 april, tilldelas Järva Begravningsplats 15 milj år 2017 och 2018. Det är enligt den gamla budgeten. År 2019 och 2020 får projektet 0 kr. Första etappen av begravningsplatsen har en uppskattad kostnad av 252 milj. Första etappen är ungefär en fjärdedel av hela Järva begravningsplats. Utbyggnad av kistgravar på Råcksta begravningsplats får 20 milj och ceremonibyggnad på Strandkyrkogården får 30 milj. På Strandkyrkogården finns 9000 lediga kistgravplatser men den är inte så populär för att det inte finns en ceremonilokal där. Samtidigt efterlyser förvaltningen 200 milj till renoveringar av Skogskyrkogårdens tre gamla kapell och, hör och häpna, det alldeles nya krematoriet som läcker in vatten.

Något protokoll från detta nämndmöte har inte publicerats trots att det gått 8 veckor. Märkligt då det normala är det publiceras efter en vecka.

Läs hela tjänsteutlåtandet här

Det nya krematoriet som kostade 160 milj, och överskred budget kraftigt, behöver redan efter invigningen omfattande renovering.

Kyrkogårdsnämnden

Det fattades inget genomförandebeslut på Kyrkogårdsnämndens senaste sammanträde 14 december. Däremot gick det att läsa:
För oss är det viktigt att värna skattebetalarnas pengar och använda dessa medel på ett ansvarsfullt sätt och vi ska därför inte ta ut en högre begravningsavgift än nödvändigt. Givet att stadens begravningsfond växer för varje år är det svårt att vidhålla en begravningsavgift på 7,5 öre och i vårt budgetförslag föreslog vi en sänkning till 6,5 öre. Vi anser därför att det är prioriterat att istället hålla begravningsavgiften låg och istället använda de fonderade pengarna så att stockholmarna får valuta för sina pengar

Märkligt ställningstagande när man samtidigt planerar Sveriges i särklass dyraste begravningsplats som egentligen inte behövs då det blir mer tydligt att Strandkyrkogården, där det finns ca 9000 lediga kistgravplatser, verkar vara oattraktiv på grund av dålig planering och gestaltning. Nämnden skriver:
Det är glädjande att majoriteten noterat behovet av en ceremonilokal på Strandkyrkogården. Behovet blir än mer tydligt när man samtidigt konstaterar att det på flera håll i Stockholms stad finns svårigheter att tillgodose behovet av kistgravar, inte minst i de norra och västra delarna av staden. På Strandkyrkogården finns idag möjlighet att öka antalet begravningsplatser men avsaknaden av ceremonilokaler gör att kyrkogården inte är lika attraktiv. Vi anser därför att arbetet med ett kapell ska påskyndas och att kyrkogårdsförvaltningen får ett skarpt uppdrag att utreda förutsättningarna för att uppföra en sådan byggnad.

Till nämndmötet 1 februari, finns en programhandling presenterad av landskapsarkitekten Elin Samuelsson, om hur man med små medel kan utveckla Strandkyrkogården till en mer attraktiv begravningsplats. Elin är den arkitekt som jobbar som konsult med Järva Begravningsplats åt Kristine Jensen. Det verkar kanske som att Kyrkogårdsförvaltningen har lärt sig av Järva DGP att man kan skapa mästerverk med små medel. Se programhandlingen här

 

 

Överklagan

Järva DiscGolfPark AB har i dag, i egenskap av sakägare, lämnat in en överklagan av detaljplanen genom Advokatfirman Lindahl. JDGP AB yrkar att mark- och miljödomstolen upphäver kommunens beslut att anta detaljplanen.

Huvudargumenten i överklagan är:
Detaljplanen är inte förenlig med översiktsplanen eller Vision Järva 2030
Att anlägga en begravningsplats på det aktuella området kan inte anses främja en levande stadsmiljö där utvecklingen sker inom ramen för pågående användning. Område för begravningsplats ska enligt Kommunstyrelsens utlåtande erbjuda stillhet och tid för eftertanke, för minne, hågkomst och reflektion. Detta inkräktar på det ändamål som anges i översiktsplanen. Den aktuella Detaljplanen är därför inte förenlig med den gällande översiktsplanen eller Vision Järva 2030.

Detaljplanen är inte förenlig med Igelbäckens kulturreservat
De gällande föreskrifterna för kulturreservatet är alltså utifrån syftena med kulturreservatet utformade som ett särskilt skydd för bevarande av ett rikt kulturlandskap för det rörliga friluftslivet. Det är inte ett sådant bevarande att på platsen nu anlägga en begravningsplats och cermonibyggnader.

Kulturreservatet ska skydda mot varje form av bebyggelse och det synes inte heller finnas förutsättningar för att få dispens från beslutet om inrättande av kulturreservat. Kommunen utgår uppenbarligen ifrån att kulturmiljön kan komma att utvecklas av nya bebyggelsen i form av begravningsplats. Detta är fel. Anläggandet av en begravningsplats kommer inte alls beakta de grundläggande syftena för kulturreservatet såsom de anges i miljökonsekvensbeskrivningen.

Detaljplanen är inte förenlig med riksintresset för ett rörligt friluftsliv
Länsstyrelsen har förklarat att Järvafältet är av riksintresse för det rörliga friluftslivet. Det kan anmärkas att kommunen motsats sig denna förklaring i PM 2013: RIII (Dnr 304-1516/2013). Redan av de angivna syftena för det beslutade kulturreservatet framgår med all tydlighet att Järvafältet är av riksintresse för det rörliga friluftslivet. Det är viktigt att säkra en god tillgång till friluftsliv på det relativt orörda Järvafältet särskilt med hänsyn till den höga exploateringen i de angränsande områdena.

Kommunens slutsats att användningen för begravningsändamål är förenlig med kulturreservatets syften samt rekreations- och friluftsintresset för Järva friområde är orimlig. Området kan av naturliga skäl inte användas för begravningsändamål utan att detta negativt påverkar områdets användning för rekreation och friluftsliv. Det är inte möjligt att samtidigt kombinera dessa båda användningsområden. En begravningsplats är inte en plats för rekreation och rörligt friluftsliv.

Det finns alternativa platser för begravningsplatsen
Planområdet är inte en lämplig lokalisering av begravningsplatsen. Lämpligare alternativa lokaliseringar för begravningsplatsen finns. Framför allt har två alternativ varit aktuella, nämligen Hägerstalund och Hjulsta. Det finns inga hållbara skäl för att dessa inte valts.

Det borde också ha skett ytterligare utredning om lokalisering.  Valet av Granholmstoppen verkar ha skett genom en s.k. arkitekttävling. Detta är inte ett lämpligt tillvägagångssätt för att finna den mest lämpliga lokaliseringen.

Det enskilda intresset skadas på ett otillåtet sätt
Järva DGP är en världsattraktion för discgolf. European Masters avgjordes på Järva discgolfpark i juli 2016. Genomförandet av Detaljplanen kommer att skada verksamheten och omöjliggöra fortsatt verksamhet. Att under en övergångstid vara kvar på den nuvarande platsen, med en begränsad verksamhet, utesluter Järva DGP. Det är inte affärsmässigt gångbart.

Intresseavvägning mellan berörda intressen
Området är ett kulturreservat samt riksintresse för rörligt friluftsliv. Detaljplanen innebär att områdets karaktär kommer att förändras. Att anlägga en begravningsplats på området kommer att få stora konsekvenser. Planområdet är idag ett viktigt rekreations- och friluftsområde med en unik bostadsnära landskapspark för angränsande stadsdelar. De parklika miljöerna och odlingslandskapen runt Granholmstoppen bidrar till flera upplevelsevärden för besökare. Under sommarhalvåret finns möjlighet att spela discgolf, på den i området anlagda discgolfbanan. Genomförandet av Detaljplanen kommer att innebära att området förlorar sin nuvarande speciella karaktär som rekreations- och friluftsområde vilket idag har stort värde för de boende i området och andra stockholmare. Behovet och nödvändigheten av att ta just det aktuella området i anspråk för begravningsplats är inte tillräckligt utrett. Detta samhällsintresse kan ordnas på annan plats. Det allmänna intresset att bevara riksintresset samt kulturreservatet och det enskilda intresset för Järva DGP att få fortsätta verksamheten överstiger helt uppenbart samhällsintresset av att få bygga begravningsplatser.

Järva DGP yrkar även att mark- och miljödomstolen håller sammanträde samt i anslutning därtill syn av planområdet. Dvs besöker området

Det kan ta upp till 6 månader innan ärendet tas upp i domstolen. Sen ska domstolen gå igenom alla överklaganden och läsa igenom allt material från samråden och granskningen. Ett beslut i ärendet är att vänta till hösten

 

Överklagan nästa

I går klubbades detaljplanen Öarna igenom av Kommunfullmäktige. Så fort beslutet är publicerat så börjar vi arbetet med att utforma en överklagan tillsammans med våra jurister. Alla som lämnade in en skrivelse i uställningsfasen har rätt att överklaga. Mejla info@discgolfpark.com så får ni hjälp med det.

Detaljplanen är en sak. Sedan ska förslaget finansieras och projekteras för att lösa alla geotekniska problem.  Finansieringen har inte godkänts av Kyrkogårdsnämnden och Kommunfullmäktige ännu. Det kommer inte ske det här året. Parallellt med detta så planerar Kyrkogårdsförvaltningen att anlägga 1500 kistgravplatser på Råcksta begravningsplats i Vällingby som plan B. 20 miljoner beräknas detta kosta.  Det finns ett stort överskott av urngravplatser på Råcksta och ca 2 hektar av den yta som tidigare var reserverade för urnor ska nu eventuellt bli kistgravar. Det finns problem med grundvattnet och Kyrkogårdsförvaltningen har reserverats sig för höga kostnader. 10 miljoner är nu i alla fall reserverade i nästa års budget. Kostnaden per gravplats blir ca 13 000 kr. Betydligt billigare än Öarnas runt 100 000 kr per grav. Råcksta begravningsplats är väldigt vacker och tillgänglig och helt befriat från trafikbuller.

Stora plana oanvända ytor på Råcksta Begravningsplats

Områdets historia från 1712

  1. Kyrkogårdsförvaltningen och Stadsbyggnadskontoret, som driver förslaget Öarna, använder sig gärna av utryck som stärka kulturhistoriska värden och återskapa våtmarker. Arkitekten Kristine Jensen är förtjust i yttryck som historiska lager och skapa nya berätelser. Men vad ligger bakom dessa fraser? Hur ser områdets historia ut? Granholmstippens 50-åriga historia har behandlats slarvigt eller med medveten historieförfalskning. Järva DiscGolfParks nu 21-åriga historia har i princip osynliggjorts.
    Hur ser då den äldre historian ut?
1712. Klicka för större bild

Ovan är en karta från år 1712 över Kolkärrs ägor som var en liten del av dagens område. Se referenspunkter i rosa. Bilvägen in till parkeringen, klubbhuset Villa Albastro, gångvägen i söder och några utkast (tees) på discgolfbanan. Husgrunden till Kolkärrs torp finns fortfarande kvar. Vid korg 1 på korthålsbanan. Kartan är i Scala ulnarum med aln (0,5938m) som måttenhet. Vid samma tidpunkt nämns området öster ut som Hesta ängar och betes kiärr. Det som senare skulle benämnas som Hästa Träsk.

1864. Klicka för större bild

Nu har vi kommit till 1864 och har en karta över hela Granholmstoppsområdet. Här ser vi att det är slåtteräng på området som senare skulle kallas Hästa träsk. Området är nu utdikat som det förmodligen inte var 1712. Gult område är åkermark.

1950. Klicka för större bild

1950 kallas området för Hästa träsk och slåtterängen har upphört och det växer igen med träd som vi kan se även i dag söder om gångstigen. Något spår efter en större vattenspegel kan vi inte se här eller på äldre kartor. Området var nog delvis översvämmat på våren och sen relativt torrt på sommaren.

Vattenspegel. Klicka för större bild

Ovan ser i en aktuell karta med höjdkurvor och Kyrkogårdsförvaltningens tolkning på att återskapa våtmark. En stor damm med en konstant vattenspegel på höjden 11,40 m. Vilket är 40 cm över dagens marknivå på hål 6 och området söderut. Området i mörkare blått är den damm som finns i planförslaget. Arkitekten har följt 11,40 linjen bort till dagens dike vid hål 24 som fortsätter under vägen mot Hästa groddamm och igelbäcken. Om man fortsätter att följa den höjdlinjen utanför planområdet så skulle man få en stor sjö markerat med ljusblått.
Hur har man tänkt här? Återskapa något som aldrig funnits senaste 1000 åren åtminstone. Var finns vattnet för att åstadkomma denna grundvattenhöjning på 1-1,5 meter?

Hästa groddam är en liten pöl som anlades 2007. Den är utgrävd och har en vattenspegel på en nivå på ca dryga 10 m. Det pumpas 40 kubik meter vatten dit dagligen för att hålla vattennivån. Bra för den biologiska mångfalden men inte naturligt och inte något återskapande av kulturhistoria.