månadsarkiv: augusti 2019

Sammanfattning av utredningar avseende geoteknik, hydrologi, hydrogeologi och markmiljö

Artesiskt grundvatten i området för begravningsplatsens första etapp. Gropen vattenfyldes snabbt vid provgrävningar 2011

2009 Översiktlig Yt och grundvattenutredning

”Fortsättningsvis i denna rapport kommer inte Granholmstoppen behandlas eftersom underlagsmaterialet är så otillräckligt att några slutsatser angående tippens status inte kan dras.”  
Kommentar: Granholmstoppen togs överhuvdtaget inte upp i denna utredning.

Sammanfattning
Grundvattennivåerna i de lägre partierna ligger troligtvis så pass ytligt att särskild hänsyn till detta behöver tas vid utformning av begravningsplatsen. Ett alternativ kan vara att lokalt sänka grundvattenytan, men då måste möjligheterna och konsekvenserna för detta studeras särskilt, så att varken allmänna eller enskilda intressen kommer till skada. En sådan sänkning kräver troligtvis en vattendom. För att öka kunskapen kring grundvattensituationen pågår fortsatt utredning av grundvattenytornas läge och inbördes förhållande.

Noggranna studier avseende Granholmstoppens ursprung och sammansättning kommer krävas för att området skall kunna utnyttjas som del av den planerade begravningsplatsen. 

2011 Yt-och grundvattenutredning 

Citat:
Hela Område 9 är uppbyggt som en tryckbank för att förhindra utglidning av tippmassorna från Granholmstoppen.  

Kommentar: Område 9 är i stort sett etapp 1 för Järva Begravningsplats.

2012 Rapport Geoteknik

Kommentar: Syftet med utredningen var att undersöka områdets lämplighet för gravsättning.  Dock görs ingen slutsats i dokumentet.

2014 Hydrogeologisk beskrivning

Slutsatsen i utredningen var mycket negativ för en begravningsplats och löd så här:

Slutsatser och kommentarer Grundvattenmagasinen inom utredningsområdet är starkt påverkade av antropogena verksamheter. Vattenkvalitetsprovtagningen visar förhöjda pH-värden, förhöjd alkalinitet och att grundvattnet är relativt hårt. Tungmetaller och oljeföroreningar har detekterats i vissa av grundvattenrören.Grundvattennivåerna är inom samtliga övervakade områden marknära, och under vissa delar av året till och med artesiska. De rör som sitter installerade i fyllningsmaterialet visar dock ett längre avstånd till det primära undre magasinet i friktionsjorden, då fyllningen utgör ett ovanlagrande täcke med varierat innehåll.Gamla Hästa träsk utgör ett utströmningsområde för grundvatten, och skulle vara mycket sankt om inte området var utdikat och till viss del dränerat till Järva dagvattentunnel. 

PM Geoteknik_160823

Citat ur rapporten:

 1. Syftet är att beskriva de geotekniska förutsättningarna för områdets delområden . 
 2. Etapp 1 beskrivs så här:Översta jordlagret består av friktionsjord/fyllning, med inslag av block, under detta kommer ett relativt mäktigt lerlager. Fyllningsmaterial från Granholmtoppen har skredat i sydöstlig riktning, och överlagrar de naturliga jordlagren inom delområdet. Även äldre stabilitetsåtgärder i form av tryckbankar bidrar till mäktigheten på fyllningen. 
 3. Följande måste beaktas:
  1. ‐  Fyllnadsmassorna och eventuella föroreningar bör undersökas.
  2. ‐  Befintligt fyllnadsmassor kan behöva blandas/bytas ut för att uppnå önskade egenskaper.
  3. ‐  Vidare stabilitets‐ och sättningsutredning krävs då lermäktigheterna varierar kraftigt.
  4. ‐  Tillvägagångssätten för avlednings‐ och dräneringsåtgärder måste noga beaktas, framförallt sett till risker för spridning av föroreningar. 
 4. Följande delar skall beaktas (utan rangordning):
  1. Sättningar i befintlig fyllning
   Sättningsmätningar har utförts sedan 2011. Pågående sättningar i fyllningen i Granholmstoppen uppgår till mellan 5 och 10 mm/år.
  2. Sättningar i befintlig fyllning vid ytterligare belastningVid belastning komprimeras den befintliga fyllningen. Sättningens storlek är dock svårbedömd eftersom fyllningens sammansättning, packningsgrad och mäktighet i området varierar kraftigt.
  3. Sättningar i organisk jord och lera
   Lasten från uppfyllnad sprider sig nedåt i jorden och medför ökad belastning i den organiska jorden och leran under fyllningen. Lasten av den befintliga fyllningen har medfört en konsolidering av jorden, och tillkommande uppfyllnad genererar ytterligare sättningar. 

2018 Markmiljörapport

Citat ur markmiljörapporten:

De högsta och mest anmärkningsvärda halterna av PAH och alifater påträffades inom aktuellt utredningsområde. Vid upprepade tillfällen har också skarp lukt av olja eller drivmedel känts ur rör i området. En av de möjliga slutsatserna som dras i Swecos rapport är att en oljeförorening spritt sig från mer centrala delar av fyllområdet via samma spridningsvägar som vattnet mot sydöst och Hansta träsk. Det är mycket möjligt att spridning sker fortfarande. 
Kommentar: Hästa träsk menar dom.

Befintlig växtlighet och pågående markprocesser i den etablerade parken främjar troligen en bakteriell nedbrytning av organiska kolväten och fastläggning av metaller på naturlig väg. En åtgärd rubbar troligen en sådan pågående process och växtlighet och markprocesser måste sedan återetableras under en lång tidsperiod.

I utredningsområdets mittersta stråk har PAH och/eller oljeförorenad fyllning påträffats i såväl djupare som ytlig fyllning från Granholmstoppens södra sida ner mot våtmarken. Det var inte förväntat att påträffa oljeförorening i våtmarksområdet eftersom det där inte finns någon tillförd fyllning och området antogs därför vara rent. Förorening i detta område måste alltså ha tillförts på annat vis. Därmed antas att det sker en spridning av någon form av oljeprodukt, möjligen i fri fas, till våtmarksområdet från Granholmstoppen. Spridningen sker sannolikt på det tätare lerlager som tidigare utgjorde träskmarken eller på tillförd lera, alltså samma väg som grundvattnet i området. Se figur 5 nedan för tänkt spridningsriktning.

Påträffade halter av PAH och tolkning av oljeindex ger en indikation på att föroreningen utgörs av tunga oljefraktioner av hittills okänt ursprung. Provtagning av djupare grundvatten med avseende på cyanid har inte givit något resultat men det finns en misstanke om att föroreningen kan ha sitt ursprung i schaktmassor från en gasverkstomt. Det finns obekräftade källor angivna i tidigare undersökningar om att gasverksmassor ska ha körts till Granholmstoppen men detta har än så länge inte kunna påvisas i några analyser. Förekomst av tunga alifater, PAH-H och cyanider är tydliga kännetecken för gasverksavfall och därmed är det viktigt att fortsatta utredningar omfattar analys av cyanid. Tillgänglig information gör det inte möjligt att göra en direkt riskbedömning förs istället på diskussionsnivå enligt resonemanget ovan. Riskerna för ökad spridning i samband med projektet är stora och ytterligare utredningar bedöms vara nödvändiga för att kunna bedöma storlek och omfattning på skadan och för att kunna föreslå åtgärder. Projektet ger samtidigt möjligheter att samla upp, provta och vid behov behandla utströmmande förorenat grundvatten från området.

Blöta och/eller oljeförorenade schaktmassor är svåra att behandla på plats vilket innebär att en stor andel av de massor som grävs upp i detta område måste transporteras direkt till en deponianläggning. Mellanlagring bör undvikas då spridningsrisken kan vara stor. Vidare saknas en del information om föroreningssituationen, framförallt vid områdets lågpunkt där storskalig schakt ska genomföras för att skapa den planerade vårmarken. Ovanstående bedömning ger upphov till en rad problemställningar som behöver utredas vidare. Det antas att spridning sker även idag och att de gravöar som ska schaktas ut inom detta påverkade område också kommer att fortsätta påverkas sedan schaktarbetet slutförts. Detta skulle i så fall innebära en mycket hög risk för att de massor som läggs tillbaka i gravöarna kommer att återkontamineras. En långsiktig lösning på problemet måste utredas och presenteras innan schaktarbetet påbörjas.

Påträffad oljeförorening behöver utredas närmare innan någon detaljerad bedömning kan lämnas. Utbredningen är inte känd och tillräckligt underlag för att kunna bestämma representativa halter saknas. Detta arbete bedöms vara prioriterat eftersom spridningen förmodligen är pågående och därmed också påverkar verksamheten på sikt förutom att kostnadsuppskattningen för planerad schakt blir mycket osäker. Kopplat till oljeskadan rekommenderas en kompletterande provtagning av grundvatten i det eller de övre magasinen eftersom denna vattenförekomst misstänkts vara betydligt mer förorenat än de djupare och eftersom det kommer att påverkas av de kommande arbetena.

2019 Markteknisk undersökningsrapport MUR

Citat:
Syftet med undersökningen är att klarlägga de geotekniska förhållandena och utreda lämpliga grundläggningssätt för de olika anläggningsdelar som ingår i objektet.

Kommentar: Några grundläggningssätt tas dock ej upp i rapporten

13 Värdering av undersökningen Vid undersökning var det ställvis problematiskt att komma igenom det tjälade jordlagret. Denna MUR skall omarbetas med härledda värden för resp. konstruktion inför fortsatt projektering. 

Sammanfattande kommentar: Sammanfattningsvis mycket oklart hur grundläggning ska gå till. Troligen omöjligt delvis då kullen rör sig något fortfarande och det kommer bli ännu större rörelser då tryckbankarna ska schaktas bort till stor del. Tryckbankarna nämns inte i förfrågningsunderlaget för entreprenaden. De oljeförorenade jordarna är troligen ett i det närmaste olösligt problem då tillkommande oljeförorenat grundvatten kommer tillföras. Utredning och projektering kvarstår. Kostnadsuppskattning mycket osäker. Vissa punkter kan man nog få utreda väldigt länge. Rimligt är att starta en begränsad utredning om ny lokalisering av begravningsplatsen. Akut behov först om 30-40 år då Strandkyrkogården beräknas bli full.

Utredningarna finns i dokument