månadsarkiv: september 2018

Marja Sandin-Wester! Ta ditt ansvar i morgon.

I morgon kommer Järva begravningsplats tas upp i kyrkogårdsnämnden för ett eventuellt genomförandebeslut. Ordförande och med högsta ansvar är Marja Sandin-Wester (MP). Ett tungt ansvar vilar på hennes axlar för denna kontroversiella och destruktiva begravningsplats som drabbar hela samhället om den genomförs.

Mats Löf blir personligen mycket hårt drabbad då han i så fall förlorar sitt livsverk och företag och än värre blir osynliggjord och raderad ur historien då kyrkogårdsförvaltningen/nämnden inte erkänner att begravningsplatsen skall byggas på Järva DiscGolfPark-Elmia Park Inspira-Årets Park 2017.

Arkitekt Kristine Jensen skriver i gestaltningsprogrammet att ”readymade” är det centrala i gestaltningsförslaget ”Landskapets karaktär på Järva Begravningsplats ska inte förvandlas till en symbolisk gestaltad kyrkogård. I stället ska landskapet uppfattas som något “readymade” som i sig självt rymmer många historier och många slags landskap.”

Jensen och kyrkogårdsförvaltningen ser landskapet (parken) som färdig att ställa ut ett antal formationer i. Ungefär som att möblera ett färdigt hus. De historier och landskap Jensen syftar på är med all tydlighet Järva DiscGolfPark då övrig historik i området är den misslyckade tippen Granholmstippen som rasade 1974 och färdigställdes hjälpligt utan någon genomtänkt design eller användningsområde. Området lämnades åt sitt öde under dryga 15 år tills Järva DGP började sitt långsiktiga arbete 1994.

I detaljplanebeslutet finns ett genomförandekrav.
”Vi vill understryka vikten av att finna en, för båda parter, godtagbar lösning”

Mats Löf kontaktade Marja Sedin-Wester i februari i år för att inleda en dialog. Nedan kan ni läsa denna mejlväxling:

Den 28 februari 2018 13:05 skrev Mats Löf

Hej Marja

Nu har det gått snart 15 månader sedan du skrev att du skulle ge dina tjänstemän uppdraget att ta initiativ till ett möte för att ” finna en, för båda parter, godtagbar lösning” Jag har inte hört något från Karin eller Mats Larsson och jag ser det uteslutet att vi skulle kunna föra en kreativ dialog på lika villkor då dom medvetet undvikit detta i 8 år. Mats Larsson har dessutom så sent som i september 2017 på en begravningskonferens Köpenhamn beskrivit problematiken på ett väldigt missvisande sätt och uttryckt att det enda problemet är ”att en företagare som driver en verksamhet i området har överklagat detaljplanen” Som vanligt ett förminskande av mitt företag och vad området är och hur massivt stödet är för att skydda Järva DiscGolfPrk-Elmia Park Inspira- Årets Park 2017. Då du utryckt dig ansvarstagagande och med en kritiskt och förnuftigt slutsatsförmåga vill jag ta denna dialog med dig.

Du skrev i december 2016 att du såg problem med att genomföra Järva Begravningsplats, Sedan dess har det beslutats att satsa runt 60 miljoner på en utbyggnad av Råcksta begravningsplats (1000-2000 kistgravplatser) och en upprustning av Strandkyrkogården där det redan finns 9000 lediga kistgravplatser. Lika många som planeras på Järva.

Du säger så här i en tidningsartikel i mars 2017:
”Strandkyrkogården ska råda bot på platsbristen. Här finns hur mycket plats som helst. Den behöver bara bli mer attraktiv med i första han en ceremonilokal som saknas i dag.”

Det finns alltså inget akut behov av kistgravplatser i Stockholm. Ni kan utföra ert uppdrag enligt begravningslagen. Behovet av Järva Begravningsplats kan kraftigt ifrågasättas och framför allt varför spendera så mycket skattepengar på något som inte behövs och som ni egentligen inte har råd med och ger er enorm badwill?

den 28 februari 2018 13:43 svarade Marja Sandin-Wester

Hej Mats,

De texter och tidningsartiklar du hänvisar till känner jag inte igen och inte heller att jag skulle gett ”mina tjänstemän” i uppdrag att ta initiativ till ett möte för att finna en gemensam godtagbar lösning.

Självklart är det alltid bäst när man kommer överens och hittar lösningar som gynnar alla men jag har inte varit inblandad i någon sådan diskussion. Mitt uppdrag är att se till att det finns värdiga gravplatser till alla stockholmare och att dessa sköts och vårdas på bästa sätt.

den 28 februari 2018 14:33 svarade Mats Löf

Från Kyrkogårdsnämndens möte 161214 där du är ordförande:
Det är glädjande att majoriteten noterat behovet av en ceremonilokal på Strandkyrkogården. Behovet blir än mer tydligt när man samtidigt konstaterar att det på flera håll i Stockholms stad finns svårigheter att tillgodose behovet av kistgravar, inte minst i de norra och västra delarna av staden. På Strandkyrkogården finns idag möjlighet att öka antalet begravningsplatser men avsaknaden av ceremonilokaler gör att kyrkogården inte är lika attraktiv. Vi anser därför att arbetet med ett kapell ska påskyndas och att kyrkogårdsförvaltningen får ett skarpt uppdrag att utreda förutsättningarna för att uppföra en sådan byggnad.

 Mitt I 170208: https://mitti.se/nyheter/strandkyrkogarden-bot-platsbrist/

I bifogad PDF ger du Mats Larsson uppdraget att bjuda in mig till dialog efter jag tagit initiativet och påmint om att Kommunfullmäktige har skrivit i beslutet om detaljplanen att: Vi vill understryka vikten av att finna en, för båda parter, godtagbar lösning.

Förslaget Öarna på en före detta avfallstipp och som erövrar Årets Park är ingen värdig begravningsplats. Strandkyrkogården är en vacker och värdig begravningsplats.

den 1 mars 2018 13:13 svarade Marja Sandin-Wester

Hej igen Mats,

Visst har jag uttalat mig om Strandkyrkogården som jag anser kommer att bli en fin begravningsplats för den södra delen av Stockholm. Järva behövs också eftersom behovet av kistgravplatser är mycket stort i hela Stockholm och främst i Stockholms norra delar.

Järva begravningsplats är mycket efterlängtad.

I brevsvaret till dig så föreslog jag mycket riktigt att du tillsammans med Kyrkogårdsförvaltningens tjänstemän skulle försöka finna en lösning.

Tyvärr har ju det misslyckats eftersom du förkastat de förslag som givits dig.

Tråkigt att du inte kan tänka i nya banor och försöka finna en lämplig plats där sporten kan utövas utan att inkräkta på mark som planerats till annat ändamål.

den 4 mars 2018 15:55 svarade Mats Löf

Jag har överhuvudtaget inte fått något förslag från Kyrkogårdsförvaltningen än minde något godtagbart under plansamrådet. I tjänsteutlåtandet skrevs det att man bedömer att discgolfverksamheten kan fortgå under första etappen utan att samråda med mig. På min fråga hur den bedömningen hade gjorts fanns det inget svar. På ett möte med stadsbyggnadskontoret och trafikkontoret för ca 2 år sedan skulle vi diskutera alternativa lösningar för Järva DGP. Samtliga på mötet var rörande överens om att driva Järva DGP under första etappen var uteslutet av flera anledningar och vi skulle diskutera en liknande park i Hägerstalund. Jag var intresserad att diskutera tanken men hävdade med bestämdhet att det är vansinne att låta en discgolfbana inkräkta på mark som planerats för begravningsplats från ett beslut från 2006 samt att förstöra den allmänna parken Järva DGP med sin unika landskapsgestaltning och discgolfbana i världsklass. Jag pekade även på förslaget Öarnas enorma brister i funktion, ekonomi och gestaltning och då i första hand ready made-konceptet som är helt galet och hänvisade till skriften Lögnaktig, destruktiv och tjuvaktig arkitektur. Jag ställde ett antal frågor som behövdes besvaras innan man kunde ta ställning till och det kan leda till ett genomförbart och godtagbart förslag.  Jag har inte fått några svar på frågorna och stadsbyggnadskontoret har överhuvudtaget inte fortsatt med någon dialog. Jag har således inte fått något förslag att ta ställning till.

Notera att ”att för båda parter hitta en godtagbar lösning” är något helt annat än det du beskriver.
Och nu till det viktigaste. Ni kan inte fortsätta att blunda för verkligheten och fortsätta att förringa Järva DGP ”till en verksamhet”
Järva DiscGolfPark-Elmia Park Inspira-Årets Park 2017 verksamhet är att skaps och driva en discgolfbana i världsklass. Både för elit och nybörjare samt att skapa och driva en allmän park av högsta klass med en unik landskapsgestaltning som är dynamisk och pågående. Se bifogad PDF ”Made by Järva DIscGolfPark”. Detta 23-åriga arbete bekräftades i och med nomineringen och utnämningen till Elmia Park Inspira- Årets Park 2017. Instiftat av Elmia Park Sveriges ledande mässa för park- och grönytebranschen.

Skaparna av denna unika och prisbelönta park och landskapsgestaltning är Mats Löf-konstnär och landskapsdesigner med hjälp av Jonas Löf-landskapsarkitekt och jag hävdar att vi har upphovsrätten till denna design med stöd av upphovsrättslagen då designen är unik och har hög verkshöjd. Jag hävdar även att Kristine Jensen med stöd av kyrkogårdsförvaltningen gör uppsåtligt eller grovt oaktsamt intrång i upphovsrätten och det är straffbart enligt 53 § upphovsrättslagen.
I sitt gestaltningsförslag skriver hon att det centrala i gestaltningsprincipen är Ready Made utan att nämna att det är Järva DiscGolfPark som är Ready Made. Hon har inte bett om tillåtelse om att använda sig av vår design i hennes förslag.

Som första steg i vår väg att hitta en för båda parter godtagbar lösning ber jag er erkänna vår upphovsrätt och att området för den planerade begravningsplats är Järva DiscGolfPark-Elmia Park Inspira-Årets Park 2017.