månadsarkiv: juni 2018

Transparans och dialog del 2

Ulrika Egerö skrev 20180525
Hej! Vi ska försöka svara på dina frågor.

Vi är medvetna om att vi på vårt möte med er sa att vi skulle skicka programförslaget. Det blev dock färdigt först nu i vår. Det är fortfarande bara ett program, och underlag för detaljprojektering kommer att börja tas fram först hösten 2018. Jag bifogar programhandlingen, så att ni känner till huvuddragen i inriktningen för området inför mötet i juni. På mötet kan vi då diskutera förutsättningarna för om och på vilket sätt en discgolfbana skulle kunna ingå i det framtida området.

Det har aldrig varit fråga om att helt överge den skiss som tagits fram för kompensationsåtgärderna för Förbifartens intrång i Hansta naturreservat, eftersom åtgärderna på en principiell nivå är beslutade som villkor av kommunfullmäktige med syfte att måste stärka natur-, kultur- och rekreationsvärdena i reservatet. Däremot är vi öppna för att diskutera om det vore möjligt med anpassningar som är i linje med såväl programmet som de förutsättningar som krävs för en discgolfbana. Vårt uppdrag är att möjliggöra en 18-håls discgolfbana, d.v.s. den verksamhet som ni har nyttjanderättsavtal för på Granholmstoppen.

När det gäller tidplan för iordningsställande av en ny discgolfbana och avveckling av verksamheten på Granholmstoppen vill vi diskutera även det på mötet i juni.

Ulrika Egerö, översiktsplanerare/ekolog

Mats Löf skrev 20180528
Hej
Det var ett väldigt dåligt försök. Du lyckades att inte svara på någon av frågorna. Det lilla förtroende jag hade för er innan är nu lika med noll. Om dessa möten vore seriösa, och inte ett spel för gallerierna, så skulle en uppföljning av det förra mötet kommit snabbt och mina avgörande konkreta frågor besvaras. Att ni skulle stå för det enda konkreta som vi kom fram till. At Järva DGP inte kan bedriva någon verksamhet under första etappen.  Och att vi naturligtvis skulle vara med under utformandet av programförslaget. I mitt avtal står det att jag har nyttjanderättsavtal för en 18-håls discgolfbana men även att jag inte får stängsla in, måste  hålla öppet för allmänheten och andra aktiviteter och klippa en allmän aktivetsyta på toppen. Även kallat en allmän park. Detta avtal har lett till att verksamheten och platsen är Järva DiscGolfPark- Elmia Park Inspira-Årets Park 2017. Det är ersättning för den parken vi ska diskutera. Och det viktigaste.  Det här handlar i första hand om misstänkt intrång i upphovsrätten enligt Upphovsrättslagen i brottsbalken. Att bli erkänd sin upphovsrätt är även en del av de mänskliga rättigheterna enligt FN-konventionen. Hur skulle annars en demokrati fungera och skapare kunna jobba om man riskerar att bli bestulen på sin immateriella egendom?

Det är helt absurt att du totalt ignorerar att en förundersökning har inletts där jag är brottsoffret och KF/Jensen misstänkta för intrång i upphovsrätten. I och med detta osynliggörande tycker jag att du är delaktig i det misstänkta brottet. Är detta ditt personliga ställningstagande eller SBK´s officiella?  Jag måste naturligtvis meddela detta till förundersökningsledaren.

Att du först bjuder in till dialog och sedan kränker mej grovt är helt obegripligt och inget normalt beteende. En dialog bygger på ömsesidig respekt. Att man svarar på frågor. Att man inte ljuger. Att man håller det man lovar. Du brister på samtliga punkter.

Jag gör ett nytt försök till dialog.

Jag behöver först få några frågor och önskemål besvarade.

 1.Vi hade ett möte för över två år sedan där jag ställde några konkreta frågor för att bedöma om förslaget är genomförbart.  Dom är fortfarande obesvarade. På det mötes visade ni också ett förslag på en äng med dammar som ni sa bara var en skiss som kunde överges för en ny discgolfpark. Nu verkar det som Hansta ängar snart är i genomförandefasen och inget har gjorts med discgolfparkidén på före detta moto cross-banan.
Vad är det egentliga syftet med mötet du föreslår?

2. På samma möte var vi rörande överens om att vi inte kan driva någon verksamhet under den planerade begravningsplatsens första etapp. Det finns även dokumenterat. Trotts detta så framgår motsatsen I beslutsunderlaget för detaljplanen .  Detta fick avgörande betydelse i domstolen angående det enskilda intresset som påverkas katastrofalt. Domstolen tyckte det var ok att verksamheten kunde bedrivas över en övergångstid. Trots att vi med hjälp av Sveriges bästa advokater hävdade att detta inte var sant så gick domstolen på stadens lögnaktiga information. Domstolen arbetar tydligen inte objektivt och självständigt. Rättssystemet har havererat.

Jag försökte även föra en dialog om det material jag lämnat in i samråden: Lögnaktig, destruktiv och tjuvaktig arkitektur http://jarvabegravningsplats.se/wp-content/uploads/2016/02/Lögnaktig-destruktiv-och-tjuvaktig-arkitektur.pdf. Ni svarade med tystnad. En brottsmisstanke för upphovsrättsintrång enligt upphovsrättslagen finns nu mot Kristine Jensens och Kyrkogårdsförvaltningen för designen Öarna där Jensen ser området som ett ready made utan att nämna att det är Järva DiscGolfPark, numera Elmia Park Inspira-Årets Park 2017 och upphovsmännen. Polisanmälan upprättad 20/3 och förundersökning inledd 23/3. Egentligen är SBK delaktiga i denna brottsmisstanke men som jag ser det som att ni kommer undan i och med genomförandevillkoret Vi vill understryka vikten av att finna en, för båda parter, godtagbar lösning. Kyrkogårdsnämndens ordförande nonchalerar detta totalt och svarar med tystnad på min upphovsrätt och erkännande av Årets Park.

Jag vill att ni fördömer Kyrkogårdsnämndens handlande och erkänner att felaktig information har presenterats i beslutsunderlagen. Bland annat dessa felaktigheter
Att Jäva DGP kan fortsätta att driva sin verksamhet under första etappen.
Att Järva DGP har gjort intrång bland fornminnen.
Att Järva DGP begått avtalsbrott.
Att Granholmstoppen är noga formgiven av stadens tjänstemän.
Att området är betesmark.
Att arbete med ersättningsområde för Järva DGP pågår.

Jag vill även ha ett officiellt erkännande från Stadsbyggnadskontoret att detaljplaneområdet är Järva DiscGolfPark-Elmia Park Inspira-Årets Park 2017. Allmän park och discgolfbana av högsta klass och en viktig del av park- och landskapsarkitektur historia i och med utnämnandet till årets park. Upphovsmän Mats Löf, landskapsdesigner med hjälp av landskapsarkitekt Jonas Löf. Detta är redan officiellt bland stora delar av branschsverige och på Stockholms stads hemsida www.stockholm.se/-/Nyheter/Park-natur-och-friluftsliv/ST_Arets-park/

Läs mer om Järva DGP som inte går att avfärda som en ”discgolfbana”eller ”discgolfverksamhet” http://jarva.discgolfpark.com/wp-content/uploads/2018/03/Made-by-JärvaDiscGolfPark.pdf

Mats Löf

Ulrika Egerö skrev 20180601
Hej, Mats!

På mötet vill vi från staden diskutera med er om hur Järva DiscGolfpark skulle kunna bedriva en discgolfverksamhet vid Hägerstalund. Diskussionen kan föras öppet inom de juridiska ramar som naturreservatet och kommunfullmäktiges beslut om kompensation för Förbifartens intrång sätter.

Vi hoppas att ni vill träffa oss och fortsätta diskussionen som vi påbörjade för ett par år sedan.

Med vänlig hälsning

Ulrika Egerö, stadsbyggnadsstrateg

Mats Löf skrev 20180503
Hej

Jag är uppriktigt förvånad och bekymrad hur du  hanterar denna mejl konversation. För en sista gång.

En polisutredning pågår Dnr: 5000-k320171-18. Brottet är brott mot upphovsrätten och jag är brottsoffret. Inga misstänkta förövare ännu men Kristine Jensen och Kyrkogårdsförvaltningen nämns så här i anmälan:
BROTTET
Stockholms Kyrkogårdsförvaltning tillsammans med arkitekten Kristine Jensen har genom att påstå att Järva DiscGolfPark är readymade förbisett Mats som skapare av parken.

Du är nu tillagd i denna utredning och denna mejlväxling kommer att skickas till förundersökningsledaren som bevis där du inte erkänner Järva DiscGolfPark-Årets Park 2017 och min upphovsrätt. Jag kan omöjligen under pågående polisutredning gå på ett möte med de som förekommer i utredningen. Och jag vill inte att du kontaktar mig mer. Bodil har erkänt Årets Park genom att gratulera utnämningen. Vill ni ha kontakt med mig så är det genom Bodil eller någon annan som inte kränker mig.

I dagsläget är Jensens design Öarna olaglig och är ogenomförbar både juridiskt och så klart moraliskt anser jag. Jag hävdar då min grundställningstagande att Järva DiscGolfPark självklart ska bevaras. Den är unik och går inte att flytta. Vad gäller ny lokalisering för en liknande park så är det inte aktuellt nu under utredningen och än mindre om det leder till åtal och fällande dom.

Och för övrigt. Du skriver: ”Diskussionen kan föras öppet inom de juridiska ramar som naturreservatet och kommunfullmäktiges beslut om kompensation för Förbifartens intrång sätter”.

Under mötet för dryga två år sedan ställde jag några grundläggande krav för att projektet med en liknande park ska vara genomförbar. Trädplanteringar på det nu öppna området och att jag måste få tillgång till delar av skogen/betesmarken i norr. Det sa jag redan då att det kommer inte  naturreservatets föreskrifter tillåta. Den frågan borde vara enkel att besvara och det behövs det inget möte för.

Mats Löf