månadsarkiv: januari 2018

Mark- och Miljööverdomstolen

Järva DiscGolfPark förlorade sitt överklagande i första instans Mark- och Miljödomstolen. Övriga överklaganden från enskilda personer, ca 50 st, bedömdes inte ha klagorätt. Järva DGP överklagar nu domstolens beslut, med Advokatfirman Lindahl som ombud, till Mark- och Miljööverdomstolen och yrkar på att domen ska ändras och detaljplanen ska upphävas i sin helhet samt yrkar på syn av området. Järva DGP och advokaterna anser att domstolen har gjort det lätt för sig och gått helt på stadens framställning utan kritisk granskning. Syn yrkades redan i första instans men nekades.

Mark- och miljödomstolen har avslagit Järva DGP:s yrkande om syn på plats. Järvar DGP menar att det krävs för förståelsen av de faktiska omständigheterna att domstolens ledamöter på plats får se de verkliga förutsättningarna för Järva DGP:s verksamhet och ta del av de enskilda som allmänna intressena som inskränks av den beslutade detaljplanen.

SKÄL FÖR PRÖVNINGSTILLSTÅND
4.1    Det finns anledning att betvivla riktigheten av det slut som mark- och miljödomstolen har kommit till,
4.2   det inte utan att sådant tillstånd meddelas går att bedöma riktigheten av det slut mark- och miljödomstolen har kommit till,
4.3    det är av vikt för ledning av rättstillämpningen att överklagandet prövas av högre rätt.
4.4     Skäl för prövningstillstånd enligt punkt 4.1-4.3.

Vidare trycker Järva DGP på angående att val av plats är felaktig, att allmänna och enskilda intressen inte tillgodosetts och att det finns tveksamheter för genomförandet från byggherren kyrkogårdsförvaltningens sida.

Det är fortfarande inte klarlagt att det finns förutsättningar för att genomföra projektet Järva Begravningsplats. Detta gäller såväl viljeförklaring som finansiellt. Eftersom denna plan avser ett specialobjekt som på väsentligt sätt inkräktar på såväl allmänt som enskilt intresse bör det i den intresseprövning som ska ske krävas en stabilitet i den tilltänka nya markanvändningen. Att så ännu inte är fallet är en mycket väsentlig brist.

Jonas Löf har överklagat om nekad klagorätt och hävdar sin klagorätt med att han är delpart av upphovsrätten till landskapsdesignen och varumärket Järva DiscGolfPark.
Jonas är tillsammans med Mats Löf pristagare till Elmia Park Inspira-Årets Park 2017.