månadsarkiv: januari 2017

Kyrkogårdsnämnden

Det fattades inget genomförandebeslut på Kyrkogårdsnämndens senaste sammanträde 14 december. Däremot gick det att läsa:
För oss är det viktigt att värna skattebetalarnas pengar och använda dessa medel på ett ansvarsfullt sätt och vi ska därför inte ta ut en högre begravningsavgift än nödvändigt. Givet att stadens begravningsfond växer för varje år är det svårt att vidhålla en begravningsavgift på 7,5 öre och i vårt budgetförslag föreslog vi en sänkning till 6,5 öre. Vi anser därför att det är prioriterat att istället hålla begravningsavgiften låg och istället använda de fonderade pengarna så att stockholmarna får valuta för sina pengar

Märkligt ställningstagande när man samtidigt planerar Sveriges i särklass dyraste begravningsplats som egentligen inte behövs då det blir mer tydligt att Strandkyrkogården, där det finns ca 9000 lediga kistgravplatser, verkar vara oattraktiv på grund av dålig planering och gestaltning. Nämnden skriver:
Det är glädjande att majoriteten noterat behovet av en ceremonilokal på Strandkyrkogården. Behovet blir än mer tydligt när man samtidigt konstaterar att det på flera håll i Stockholms stad finns svårigheter att tillgodose behovet av kistgravar, inte minst i de norra och västra delarna av staden. På Strandkyrkogården finns idag möjlighet att öka antalet begravningsplatser men avsaknaden av ceremonilokaler gör att kyrkogården inte är lika attraktiv. Vi anser därför att arbetet med ett kapell ska påskyndas och att kyrkogårdsförvaltningen får ett skarpt uppdrag att utreda förutsättningarna för att uppföra en sådan byggnad.

Till nämndmötet 1 februari, finns en programhandling presenterad av landskapsarkitekten Elin Samuelsson, om hur man med små medel kan utveckla Strandkyrkogården till en mer attraktiv begravningsplats. Elin är den arkitekt som jobbar som konsult med Järva Begravningsplats åt Kristine Jensen. Det verkar kanske som att Kyrkogårdsförvaltningen har lärt sig av Järva DGP att man kan skapa mästerverk med små medel. Se programhandlingen här

 

 

Överklagan

Järva DiscGolfPark AB har i dag, i egenskap av sakägare, lämnat in en överklagan av detaljplanen genom Advokatfirman Lindahl. JDGP AB yrkar att mark- och miljödomstolen upphäver kommunens beslut att anta detaljplanen.

Huvudargumenten i överklagan är:
Detaljplanen är inte förenlig med översiktsplanen eller Vision Järva 2030
Att anlägga en begravningsplats på det aktuella området kan inte anses främja en levande stadsmiljö där utvecklingen sker inom ramen för pågående användning. Område för begravningsplats ska enligt Kommunstyrelsens utlåtande erbjuda stillhet och tid för eftertanke, för minne, hågkomst och reflektion. Detta inkräktar på det ändamål som anges i översiktsplanen. Den aktuella Detaljplanen är därför inte förenlig med den gällande översiktsplanen eller Vision Järva 2030.

Detaljplanen är inte förenlig med Igelbäckens kulturreservat
De gällande föreskrifterna för kulturreservatet är alltså utifrån syftena med kulturreservatet utformade som ett särskilt skydd för bevarande av ett rikt kulturlandskap för det rörliga friluftslivet. Det är inte ett sådant bevarande att på platsen nu anlägga en begravningsplats och cermonibyggnader.

Kulturreservatet ska skydda mot varje form av bebyggelse och det synes inte heller finnas förutsättningar för att få dispens från beslutet om inrättande av kulturreservat. Kommunen utgår uppenbarligen ifrån att kulturmiljön kan komma att utvecklas av nya bebyggelsen i form av begravningsplats. Detta är fel. Anläggandet av en begravningsplats kommer inte alls beakta de grundläggande syftena för kulturreservatet såsom de anges i miljökonsekvensbeskrivningen.

Detaljplanen är inte förenlig med riksintresset för ett rörligt friluftsliv
Länsstyrelsen har förklarat att Järvafältet är av riksintresse för det rörliga friluftslivet. Det kan anmärkas att kommunen motsats sig denna förklaring i PM 2013: RIII (Dnr 304-1516/2013). Redan av de angivna syftena för det beslutade kulturreservatet framgår med all tydlighet att Järvafältet är av riksintresse för det rörliga friluftslivet. Det är viktigt att säkra en god tillgång till friluftsliv på det relativt orörda Järvafältet särskilt med hänsyn till den höga exploateringen i de angränsande områdena.

Kommunens slutsats att användningen för begravningsändamål är förenlig med kulturreservatets syften samt rekreations- och friluftsintresset för Järva friområde är orimlig. Området kan av naturliga skäl inte användas för begravningsändamål utan att detta negativt påverkar områdets användning för rekreation och friluftsliv. Det är inte möjligt att samtidigt kombinera dessa båda användningsområden. En begravningsplats är inte en plats för rekreation och rörligt friluftsliv.

Det finns alternativa platser för begravningsplatsen
Planområdet är inte en lämplig lokalisering av begravningsplatsen. Lämpligare alternativa lokaliseringar för begravningsplatsen finns. Framför allt har två alternativ varit aktuella, nämligen Hägerstalund och Hjulsta. Det finns inga hållbara skäl för att dessa inte valts.

Det borde också ha skett ytterligare utredning om lokalisering.  Valet av Granholmstoppen verkar ha skett genom en s.k. arkitekttävling. Detta är inte ett lämpligt tillvägagångssätt för att finna den mest lämpliga lokaliseringen.

Det enskilda intresset skadas på ett otillåtet sätt
Järva DGP är en världsattraktion för discgolf. European Masters avgjordes på Järva discgolfpark i juli 2016. Genomförandet av Detaljplanen kommer att skada verksamheten och omöjliggöra fortsatt verksamhet. Att under en övergångstid vara kvar på den nuvarande platsen, med en begränsad verksamhet, utesluter Järva DGP. Det är inte affärsmässigt gångbart.

Intresseavvägning mellan berörda intressen
Området är ett kulturreservat samt riksintresse för rörligt friluftsliv. Detaljplanen innebär att områdets karaktär kommer att förändras. Att anlägga en begravningsplats på området kommer att få stora konsekvenser. Planområdet är idag ett viktigt rekreations- och friluftsområde med en unik bostadsnära landskapspark för angränsande stadsdelar. De parklika miljöerna och odlingslandskapen runt Granholmstoppen bidrar till flera upplevelsevärden för besökare. Under sommarhalvåret finns möjlighet att spela discgolf, på den i området anlagda discgolfbanan. Genomförandet av Detaljplanen kommer att innebära att området förlorar sin nuvarande speciella karaktär som rekreations- och friluftsområde vilket idag har stort värde för de boende i området och andra stockholmare. Behovet och nödvändigheten av att ta just det aktuella området i anspråk för begravningsplats är inte tillräckligt utrett. Detta samhällsintresse kan ordnas på annan plats. Det allmänna intresset att bevara riksintresset samt kulturreservatet och det enskilda intresset för Järva DGP att få fortsätta verksamheten överstiger helt uppenbart samhällsintresset av att få bygga begravningsplatser.

Järva DGP yrkar även att mark- och miljödomstolen håller sammanträde samt i anslutning därtill syn av planområdet. Dvs besöker området

Det kan ta upp till 6 månader innan ärendet tas upp i domstolen. Sen ska domstolen gå igenom alla överklaganden och läsa igenom allt material från samråden och granskningen. Ett beslut i ärendet är att vänta till hösten