månadsarkiv: november 2016

Frank Lange-”Det är verkligen att be om problem och höga kostnader!”

Frank Lange, numera pensionerad landskapsarkitekt, var ansvarig för Granholmstippen efter skredet i början av 70-talet. Han ritade trädplanteringarna och tippen färdigställdes efter den form som raset skapat. Se bild nedan på hur det var tänkt att toppen skulle se ut. Frank och Järva DGP är de som skapat den park som finns i dag. Frank har naturligtvis aldrig nämnts eller blivit tillfrågad med tanke på sina erfarenheter och expertkunskaper inom markteknik, bygg- och projektledning etc.

Arkitekten Kristine Jensen utrycker sig gärna så här:
An analysis of the existing context, the cultural layers, the landscape features, the administrative boundaries, and long term impacts are all elements that are considered before designing a new neighborhood, park or cityscape.
Tomma ord med tanke på hur lite hon har analyserat  områdets kulturella lager och sammanhang.

Frank har med sin gedigna kunskap och erfarenhet analyserat planförslaget Öarna och skriver så här:

Jag skulle aldrig ha kommit på tanken ens att starta detta projektet! Det är verkligen att be om problem och höga kostnader! Har läst miljökonsekvensbeskrivningen och är mycket förvånad att ett sådant beställningsjobb som mest hyllar planens förträfflighet och ignorerar så uppenbart miljökonsekvenserna kan passera. Ett bottennapp av sällan skådad art. Ovärdig att kallas mkb! Man gör tydligen allt för pengar eller karriären. Ingen tjänsteman av våran generation skulle ha ställt upp för det. Hur man klarar en godtagbar tillgänglighet är  obegripligt. Är det inga vedertagna regler som gäller längre? Tyvärr har jag inga kollegor kvar från våran generation som man skulle kunna prata med på kyrkogårdsförvaltningen. Planen måste gå på en ordentlig ekonomisk smäll om den arbetas efter. Vore bättre och billigare att bygga små rum i ett höghus som kolumbarium!

tippen_1971
Ritning från 1971 på Granholmstippen. Finns inte mycket gemensamt med dagens kulle och bebyggelsen i norr blev som tur var aldrig av efter att tippen rasat. Referenspunkter är ritade i efterhand. Klubbhuset och utvalda utkast på discgolfbanan.

Stadsbyggnadsborgarrådet kommer till Tensta 11 november

tensta_flygblad

 

I morgon fredag kommer stadsbyggnadsborgarrådet Roger Mogert till Tensta centrum. Kl 11 ska han inviga samrådet för den nya översiktsplanen. Initiativ Tensta är på plats och delar ut flygblad om den planerade begravningsplatsen och menar att förslaget Öarna  inte är i linje med nuvarande- eller den nya översiktsplanen.

Flygbladet som PDF: bevara-tenstas-fritidsparadis-pa-granholmstoppen

Stadsbyggnadsnämndens beslut

Stadsbyggnadskontorets beslut för Järva Begravningsplats är nu publicerat:

Beslut
Stadsbyggnadsnämnden beslutar enligt stadsbyggnadskontorets förslag: 1 Stadsbyggnadsnämnden godkänner förslaget till detaljplan och överlämnar det till kommunfullmäktige för antagande.
2 Stadsbyggnadsnämnden beslutar att omedelbart justera paragrafen.

Särskilt uttalande
Särskilt uttalande lämnas av ordföranden Roger Mogert m.fl. (S), Cecilia Obermüller m.fl. (MP) och Sebastian Wiklund (V) enligt följande:
Behovet av begravningsplatser i Stockholm är omfattande och en kistbegravningsplats i norra Stockholm är viktigt för att staden ska klara behoven. Den nya begravningsplatsen har potential att bli ett nytt besöksmål i norra Stockholm. Förutsättningen för det är att kvaliteten i projektet säkras i hela utbyggnadsprocessen. Projektet måste genomföras med en hög ambitionsnivå. Järvafältet är idag i stort friat från biltrafik och bör så förbli, det är viktigt att utformningen av angöringen görs på ett sådant sätt den inte inbjuder till privatbilism och trafik ut på fältet. Järvafältets kulturhistoriska värden med bland annat ”Tidens väg” är höga och bör också värnas i planens genomförande.  

Särskilt uttalande lämnas av vice ordföranden Joakim Larsson m.fl. (M), Björn Ljung (L) och Erik Slottner (KD) enligt följande: Att anlägga en begravningsplats kräver ödmjukhet, både inför platsen och inför uppgiften. Det ställer stora krav på pietetsfullhet och detaljering, från det lilla till det stora. En begravningsplats ska erbjuda stillhet och tid för eftertanke, för minne, hågkomst och reflektion. Vid nämndens beslut 2013 fastställdes att ingen annan användning av områdena mellan gravplatserna än ”att bevara områdets natur- och kulturvärden” skulle tillåtas i samrådshandlingarna. Det är positivt att så också har skett. Det är också positivt att gruvområdena närmast Tenstaterrassen har justerats så att ett respektavstånd till den planerade bostadsbebyggelsen kan upprätthållas.

Avslutningsvis välkomnar vi att en diskussion just nu förs mellan flera av stadens berörda förvaltningar och verksamhetsutövaren om en alternativ lokalisering för Järva Disc Golf Park. Vi vill understryka vikten av att finna en, för båda parter, godtagbar lösning.

Våra kommentarer
Roger Mogert etc nämner återigen att det finns ett omfattande behov av Kistbegravningsplatser i norra Stockholm. Notera Kistgravplatser för urngravplatser finns det ett överskott av. Minneslundar finns det flera stycken. På Bromma Kyrkogård har det nyligen anlagts askgravplatsrer och en askgravlund. Detta behov av kistgravplatser skulle kunna tillgodoses på ett mycket enklare sätt än förslaget Öarna.
1. Hägerstsalund som är ursprungsområdet och avfärdas på falska påståenden om stora mängder oexploderad ammunition i marken.
2. Området väster om Granholmstoppen/Järva DGP där det fattas ett politikisk beslut om att planerna skulle börja med ett samråd men några tjänstemän (politiker) drog i gång en arkitekttävling på eget bevåg och i all hast och förstörde därmed möjligheten att komma fram till ett bra resultat. Området försvann sedan från utredningsområdet fast halva vinnande förslaget hade ritats där. Joakim Larsson Och Regina Kevius fick på eget bevåg en fix idé om att bygga bostäder där istället. Förslaget är helt oseriöst då det är inom kulturreservatet. Området är skyddat på nuvarande översiktsplan och på den nya översiktsplanen som snart ska ut på samråd.

Detta omfattande behov som hela tiden nämns finns det ingen dokumenterad utredning på. Kyrkogårdsförvaltningen nämner något samtal med representanter från olika religiösa samfund. Faktum är de flesta människor i Sverige inte är religiösa och en begravningsplats är inte en religiös plats i vårt sekulariserade samhälle utan är till för alla. Staden uppfyller dessutom sina krav enligt begravningslagen  att erbjuda kistgravplatser inom Stadens gräns. På vackra Strandkyrkogården i södra delen finns det gott om kistgravplatser.

Vilka är det som ställer krav på bostadsnära gravplatser? Det som har kommit fram i samrådet och i media är att många inte kan tänka sig att bli begravda på en avfallstipp. Både muslimer och övriga. I en artikel i lokaltidning har en anonym muslim skrivit att enligt hans kultur så vill man inte ha gravplatser i direkt närhet utan en bit bort.
Så frågan är: Vilka ställer dessa krav på denna bostadsnära gravplats och vilka vill bli begravda där?  Och varför vill Kyrkogårdsförvaltningen bygga ett monumentalt maktmonument för enorma summor som dom nog inte har utan att riskera övrig begravningsverksamhet. Bland annat världsarvet Skogskyrkogården.

Vidare nämns ord som hög ambitionsnivå, pietetsfullhet och ödmjukhet. Det skissartade erövrande förslaget Öarna innehåller inget av detta. Kristin Jensens klumpiga, lögnaktiga och destruktiva arkitektur är dödfödd och kommer aldrig uppnå dessa kriterier. Den höga ambitionsnivån verkar istället att ligga i att spendera enorma summor av skattebetalarnas pengar på bygga ett religiös maktmonument som med sin upphöjda position dikterar Järvabona att:
Kom i håg att du skall dö.

Stadsbyggnadskontoret beskriver det så här:
Granholmstoppen är i dag ett landmärke som kan ses från alla håll över Järvafältet. En begravningsplats centralt mellan de omgivande stadsdelarna på och i anslutning till kullen får ett stort symboliskt värde för nuvarande generationer.

Detta typ av symboliska religiösa monument har inget att göra i vårt moderna och sekulariserade samhälle och är det sista som Järvaområdet behöver. Bevara dagens monument över stadsdelarnas födelse och växande. Bevara Järva DiscGolfPark. Allmän park och discgolfbana i världsklass. Nyskapande landskapsdesign som har ett stort värde för nuvarande och framtida generation. Ja till en värdig, modern begravningsplats på någon av ursprungsområdena.

Alliansen avslutar sitt utlåtande med: Vi vill understryka vikten av att finna en, för båda parter, godtagbar lösning.

Ja, låt oss börja där!