10 punkter

  • UNIK LANDSKAPSDESIGN

Ett populärt friluftsområde med unik landskapsdesign skapad under 25 år kommer att förstöras om begravningsplatsen ”Öarna” genomförs. Järva DiscGolfPark är en idrottsanläggning i världsklass och samtidigt en stor och uppskattad allmän park som finansieras helt av discgolfspelarna.

  • VÄXANDE SPORT

Discgolf är en sport som växer mycket snabbt. Det finns ca 8000 banor i världen och Järva Discgolf Park klassas som den bästa.

  • STADENS MÅL MED JÄRVAFÄLTET

Stockholms stad har slagit fast att Järva friområde ska utvecklas till ett aktivitetsområde (se t ex Vision Järva 2030). Järva DiscgolfPark är helt i linje med stadens ambitioner. En begravningsplats skulle däremot sabotera dem.

  • MYCKET OLÄMPLIGA MARKFÖRHÅLLANDEN

Förslaget till begravningsplats är placerat på en tipp som består av förorenade instabila massor, olämplig för byggnationer och i synnerhet för begravning. Här finns svårlöslig ytgrundvatten- och grundvattenproblematik på delar av området. Hela området ligger även  inom känsliga Igelbäckens tillrinningsområde. Lakvatten från kistgravar klassas som miljöfarligt.

  • ETISKA PROBLEM

Begravningsplatser har aldrig byggts på tippar, och det av flera anledningar. Men det är inte bara placeringen som är ett etiskt tvivelaktigt experiment. Förslaget ”Öarna” har en oprövad utformning som syftar till att friluftslivet ska fortsätta som förut i mellanrummen mellan öarna-gravkvarteren – picknick och lek sida vid sida med begravning. En tanke som saknar respekt för både levande och döda.

  • OREALISTISK EKONOMI

Förslaget Öarna kommer totalt att kosta kring en miljard eller mer om det genomförs. Enligt begravningslagen måste all begravningsverksamhet bekostas av begravningsavgiften och den räcker inte långt i det här sammanhanget. Bland annat måste stora mängder förorenad jord schaktas och transporteras bort för att renas till enorma kostnader. Ska skattemedel tas från skola och omsorg för att täcka upp för detta?

  • BRISTANDE TILLGÄNGLIGHET

Förslaget ”Öarnas” tillgänglighet följer inte lagstiftningen. Stora höjdskillnader gör området olämpligt för en begravningsplats vars tänkta besökare oftast är äldre och funktionsnedsatta. De flesta besökarna kommer att behöva bil eftersom området ligger långt från kollektivtrafik.

  • TVIVELAKTIG ARKITEKTUR

Förslaget ”Öarna” innebär att ett vackert funktionellt landskap förstörs och splittras. Stora ytor tas i anspråk, men ger få gravplatser jämfört med en traditionell begravningsplats. En stor mängd transportvägar behöver byggas på grund av den glesa och utspridda arkitekturen. Förslaget är efter sex års utredande fortfarande på ett idéstadium.

Järva begravningsplats har lanserats som en ”mångkulturell” begravningsplats, men förslaget ”Öarna” gör den till en segregerad begravningsplats, där varje trosinriktning får sin egen ö med murar runt.

Ready Made-konceptet är centralt i förslaget ”Öarna”. Arkitekten Kristine Jensen vill få det att låta som om hon tar vara på och förädlar ett landskap som ligger ”färdigt” och väntar. I själva verket tar hon något som andra har skapat med mödosamt arbete. Att kalla området för betetsmark är ren historieförfalskning. Utan discgolfparkens intensiva skötsel skulle området snabbt växa igen och förfalla.

  • BRISTANDE DEMOKRATI

Planprocessen har upplevts som provokativ av brukare och järvabor. Kyrkogårdsförvaltningen och stadsbyggnadskontoret har inte haft någon dialog med Järva DiscGolfPark. Ett exempel på Kyrkogårdsförvaltningens okänslighet är att arkitekttävlingens prisutdelning förlades till discgolfparkens klubbhus Villa Albastro. Det vinnande förslaget ”Öarna” inte bara profiterar på allt som Järva DiscGolfPark har skapat, det innebär också – om det genomförs – slutet för discgolfparken.

Planärenden i Tensta vållar sällan debatt, även om de råkar vara kontroversiella. Fenomenet kallas ofta ”demokratiskt underskott”. Järva begravningsplats är ett undantag – många upprörda tenstabor och andra har hört av sig till stadsbyggnadsnämnden för att rädda discgolfparken och det fina friluftsområdet. I stadshuset säger politikerna  att de ska satsa på delaktighet och inflytande i förorten. Men alla röster som engagerat sig i detta ärende har klingat ohörda.

För varje steg i planprocessen har placeringen av och förslaget till begravningsplats gått emot opinionen och bara blivit mer destruktivt. Stadsbyggnadsnämnden hade den 15 oktober 2015 chansen att visa att man tar intryck av folkvilja och goda argument, men tog den inte.I frågan om Järva begravningsplats är det inte tenstaborna, utan stadens tjänstemän och politiker som har stått för det demokratiska underskottet.

  • DEN ENKLA LÖSNINGEN

Stadsbyggnadskontoret föreslår (våren 2016) att Järva DiscGolfPark ska flytta och bygga upp en ny bana på Hägerstalund. Det är den plats som alla remissinstanser sedan 2003 pekat ut som den lämpligaste för en begravningsplats på Järvafältet. Varför inte bara göra som nämnder, myndigheter och föreningar förordat och lägga Järva begravningsplats där?