Sammanfattning av utredningar avseende geoteknik, hydrologi, hydrogeologi och markmiljö

Artesiskt grundvatten i området för begravningsplatsens första etapp. Gropen vattenfyldes snabbt vid provgrävningar 2011

2009 Översiktlig Yt och grundvattenutredning

”Fortsättningsvis i denna rapport kommer inte Granholmstoppen behandlas eftersom underlagsmaterialet är så otillräckligt att några slutsatser angående tippens status inte kan dras.”  
Kommentar: Granholmstoppen togs överhuvdtaget inte upp i denna utredning.

Sammanfattning
Grundvattennivåerna i de lägre partierna ligger troligtvis så pass ytligt att särskild hänsyn till detta behöver tas vid utformning av begravningsplatsen. Ett alternativ kan vara att lokalt sänka grundvattenytan, men då måste möjligheterna och konsekvenserna för detta studeras särskilt, så att varken allmänna eller enskilda intressen kommer till skada. En sådan sänkning kräver troligtvis en vattendom. För att öka kunskapen kring grundvattensituationen pågår fortsatt utredning av grundvattenytornas läge och inbördes förhållande.

Noggranna studier avseende Granholmstoppens ursprung och sammansättning kommer krävas för att området skall kunna utnyttjas som del av den planerade begravningsplatsen. 

2011 Yt-och grundvattenutredning 

Citat:
Hela Område 9 är uppbyggt som en tryckbank för att förhindra utglidning av tippmassorna från Granholmstoppen.  

Kommentar: Område 9 är i stort sett etapp 1 för Järva Begravningsplats.

2012 Rapport Geoteknik

Kommentar: Syftet med utredningen var att undersöka områdets lämplighet för gravsättning.  Dock görs ingen slutsats i dokumentet.

2014 Hydrogeologisk beskrivning

Slutsatsen i utredningen var mycket negativ för en begravningsplats och löd så här:

Slutsatser och kommentarer Grundvattenmagasinen inom utredningsområdet är starkt påverkade av antropogena verksamheter. Vattenkvalitetsprovtagningen visar förhöjda pH-värden, förhöjd alkalinitet och att grundvattnet är relativt hårt. Tungmetaller och oljeföroreningar har detekterats i vissa av grundvattenrören.Grundvattennivåerna är inom samtliga övervakade områden marknära, och under vissa delar av året till och med artesiska. De rör som sitter installerade i fyllningsmaterialet visar dock ett längre avstånd till det primära undre magasinet i friktionsjorden, då fyllningen utgör ett ovanlagrande täcke med varierat innehåll.Gamla Hästa träsk utgör ett utströmningsområde för grundvatten, och skulle vara mycket sankt om inte området var utdikat och till viss del dränerat till Järva dagvattentunnel. 

PM Geoteknik_160823

Citat ur rapporten:

 1. Syftet är att beskriva de geotekniska förutsättningarna för områdets delområden . 
 2. Etapp 1 beskrivs så här:Översta jordlagret består av friktionsjord/fyllning, med inslag av block, under detta kommer ett relativt mäktigt lerlager. Fyllningsmaterial från Granholmtoppen har skredat i sydöstlig riktning, och överlagrar de naturliga jordlagren inom delområdet. Även äldre stabilitetsåtgärder i form av tryckbankar bidrar till mäktigheten på fyllningen. 
 3. Följande måste beaktas:
  1. ‐  Fyllnadsmassorna och eventuella föroreningar bör undersökas.
  2. ‐  Befintligt fyllnadsmassor kan behöva blandas/bytas ut för att uppnå önskade egenskaper.
  3. ‐  Vidare stabilitets‐ och sättningsutredning krävs då lermäktigheterna varierar kraftigt.
  4. ‐  Tillvägagångssätten för avlednings‐ och dräneringsåtgärder måste noga beaktas, framförallt sett till risker för spridning av föroreningar. 
 4. Följande delar skall beaktas (utan rangordning):
  1. Sättningar i befintlig fyllning
   Sättningsmätningar har utförts sedan 2011. Pågående sättningar i fyllningen i Granholmstoppen uppgår till mellan 5 och 10 mm/år.
  2. Sättningar i befintlig fyllning vid ytterligare belastningVid belastning komprimeras den befintliga fyllningen. Sättningens storlek är dock svårbedömd eftersom fyllningens sammansättning, packningsgrad och mäktighet i området varierar kraftigt.
  3. Sättningar i organisk jord och lera
   Lasten från uppfyllnad sprider sig nedåt i jorden och medför ökad belastning i den organiska jorden och leran under fyllningen. Lasten av den befintliga fyllningen har medfört en konsolidering av jorden, och tillkommande uppfyllnad genererar ytterligare sättningar. 

2018 Markmiljörapport

Citat ur markmiljörapporten:

De högsta och mest anmärkningsvärda halterna av PAH och alifater påträffades inom aktuellt utredningsområde. Vid upprepade tillfällen har också skarp lukt av olja eller drivmedel känts ur rör i området. En av de möjliga slutsatserna som dras i Swecos rapport är att en oljeförorening spritt sig från mer centrala delar av fyllområdet via samma spridningsvägar som vattnet mot sydöst och Hansta träsk. Det är mycket möjligt att spridning sker fortfarande. 
Kommentar: Hästa träsk menar dom.

Befintlig växtlighet och pågående markprocesser i den etablerade parken främjar troligen en bakteriell nedbrytning av organiska kolväten och fastläggning av metaller på naturlig väg. En åtgärd rubbar troligen en sådan pågående process och växtlighet och markprocesser måste sedan återetableras under en lång tidsperiod.

I utredningsområdets mittersta stråk har PAH och/eller oljeförorenad fyllning påträffats i såväl djupare som ytlig fyllning från Granholmstoppens södra sida ner mot våtmarken. Det var inte förväntat att påträffa oljeförorening i våtmarksområdet eftersom det där inte finns någon tillförd fyllning och området antogs därför vara rent. Förorening i detta område måste alltså ha tillförts på annat vis. Därmed antas att det sker en spridning av någon form av oljeprodukt, möjligen i fri fas, till våtmarksområdet från Granholmstoppen. Spridningen sker sannolikt på det tätare lerlager som tidigare utgjorde träskmarken eller på tillförd lera, alltså samma väg som grundvattnet i området. Se figur 5 nedan för tänkt spridningsriktning.

Påträffade halter av PAH och tolkning av oljeindex ger en indikation på att föroreningen utgörs av tunga oljefraktioner av hittills okänt ursprung. Provtagning av djupare grundvatten med avseende på cyanid har inte givit något resultat men det finns en misstanke om att föroreningen kan ha sitt ursprung i schaktmassor från en gasverkstomt. Det finns obekräftade källor angivna i tidigare undersökningar om att gasverksmassor ska ha körts till Granholmstoppen men detta har än så länge inte kunna påvisas i några analyser. Förekomst av tunga alifater, PAH-H och cyanider är tydliga kännetecken för gasverksavfall och därmed är det viktigt att fortsatta utredningar omfattar analys av cyanid. Tillgänglig information gör det inte möjligt att göra en direkt riskbedömning förs istället på diskussionsnivå enligt resonemanget ovan. Riskerna för ökad spridning i samband med projektet är stora och ytterligare utredningar bedöms vara nödvändiga för att kunna bedöma storlek och omfattning på skadan och för att kunna föreslå åtgärder. Projektet ger samtidigt möjligheter att samla upp, provta och vid behov behandla utströmmande förorenat grundvatten från området.

Blöta och/eller oljeförorenade schaktmassor är svåra att behandla på plats vilket innebär att en stor andel av de massor som grävs upp i detta område måste transporteras direkt till en deponianläggning. Mellanlagring bör undvikas då spridningsrisken kan vara stor. Vidare saknas en del information om föroreningssituationen, framförallt vid områdets lågpunkt där storskalig schakt ska genomföras för att skapa den planerade vårmarken. Ovanstående bedömning ger upphov till en rad problemställningar som behöver utredas vidare. Det antas att spridning sker även idag och att de gravöar som ska schaktas ut inom detta påverkade område också kommer att fortsätta påverkas sedan schaktarbetet slutförts. Detta skulle i så fall innebära en mycket hög risk för att de massor som läggs tillbaka i gravöarna kommer att återkontamineras. En långsiktig lösning på problemet måste utredas och presenteras innan schaktarbetet påbörjas.

Påträffad oljeförorening behöver utredas närmare innan någon detaljerad bedömning kan lämnas. Utbredningen är inte känd och tillräckligt underlag för att kunna bestämma representativa halter saknas. Detta arbete bedöms vara prioriterat eftersom spridningen förmodligen är pågående och därmed också påverkar verksamheten på sikt förutom att kostnadsuppskattningen för planerad schakt blir mycket osäker. Kopplat till oljeskadan rekommenderas en kompletterande provtagning av grundvatten i det eller de övre magasinen eftersom denna vattenförekomst misstänkts vara betydligt mer förorenat än de djupare och eftersom det kommer att påverkas av de kommande arbetena.

2019 Markteknisk undersökningsrapport MUR

Citat:
Syftet med undersökningen är att klarlägga de geotekniska förhållandena och utreda lämpliga grundläggningssätt för de olika anläggningsdelar som ingår i objektet.

Kommentar: Några grundläggningssätt tas dock ej upp i rapporten

13 Värdering av undersökningen Vid undersökning var det ställvis problematiskt att komma igenom det tjälade jordlagret. Denna MUR skall omarbetas med härledda värden för resp. konstruktion inför fortsatt projektering. 

Sammanfattande kommentar: Sammanfattningsvis mycket oklart hur grundläggning ska gå till. Troligen omöjligt delvis då kullen rör sig något fortfarande och det kommer bli ännu större rörelser då tryckbankarna ska schaktas bort till stor del. Tryckbankarna nämns inte i förfrågningsunderlaget för entreprenaden. De oljeförorenade jordarna är troligen ett i det närmaste olösligt problem då tillkommande oljeförorenat grundvatten kommer tillföras. Utredning och projektering kvarstår. Kostnadsuppskattning mycket osäker. Vissa punkter kan man nog få utreda väldigt länge. Rimligt är att starta en begränsad utredning om ny lokalisering av begravningsplatsen. Akut behov först om 30-40 år då Strandkyrkogården beräknas bli full.

Utredningarna finns i dokument


Beslut om att förstöra Järva DiscGolfPark klubbat i fullmäktige

Planskiss ritad av Mats Löf på ett flygfoto. Kyrkogårdsförvaltningens illustrationer är fortfarande mycket otydliga.

I måndags gav fullmäktige klartecken för kyrkogårdsförvaltningen att börja
sin erövring av Årets Park som fortfarande osynliggörs och platsen beskrivs som området bredvid Granholmstoppen. Och att det finns en discgolfverksamhet som ska flyttas till en annan plats. Järva DGP har varken fått förslag om ny plats eller ekonomisk kompensation. Alla försök till dialog från Järva DGP och almänheten tigs ihjäl.

Säsongen 2019 kan bli den sista på Järva DiscGolfPark då nyttjanderättsavtaetl går ut 1 oktober och att bygget planeras att starta då. Att dom är färdiga för byggstart då är
helt osannolikt. Det kommer ta betydligt längre tid eller att de inte börjar alls då dom har många svårlösliga och kanske olösliga problem framför sig.
En begravningsplats är svår att kontrollberäkna med schabloner, skriver
stadsledningskontoret, eftersom det händer så sällan att staden bygger sådana.
Oro finns att dom skenande kostnadskalkylerna skenar ännu mer.
Trafikkontoret kritisera framför allt trafiklösningen som inte fungerar,
Miljöförvaltningen är hårda i sin kritik:
Kostnader för kompensationsåtgärder saknas Av 7 kap. 7 § MB framgår att vid dispens från reservatsföreskrifter ska intrånget i naturvärdet som åtgärden ger upphov till kompenseras i skälig utsträckning. Av 16 kap. 9 § MB framgår vidare att när tillstånd eller dispens enligt miljöbalken meddelas och detta medför intrång i allmänna intressen får krav på kompensation ställas, i den utsträckning det inte kan anses orimligt. Av genomförandebeslutet framgår att kyrkogårdsförvaltningen med hjälp av en intern referensgrupp har tagit fram underlag för projektets kostnadskalkyl under 20162018. Miljöförvaltningen har inte ingått i denna referensgrupp eller på annat sätt tillfrågats. Förvaltningen vill därför med detta yttrande lyfta de ytterligare kostnader som projektet behöver ta höjd för när det gäller kompensationsåtgärder för det intrång i Igelbäckens kulturreservat som Järva begravningsplats kommer att innebära. I dessa kostnader ingår till exempel utredning, genomförande, uppföljning och eventuell förvaltning av kompensationsåtgärder.

Den geotekniska problematiken att hela första etappen är en tryckbank som stabiliserar kullen från att skreda som den gjorde 1974 nämns inte. Inte heller det artesiska grundvattnet eller tveksamheten om den tänkta reningsdammen verkligen fungerar+ mycket annat. Även den etiska problematiken kvarstår. Vem vill bli begravd på en tipp och i begravningsplats som har erövrat Årets Park genom en historieförfalskning.

Motståndet och ilskan växer i Järva och kampen förs i huvudsak av Låt Parken Leva

Parken i dag

Parken i morgon? Illustration över den planerade cermonilokalens volym och biltrafik långt in i kulturreservatet. Ritat av Mats Löf. Kyrkogårdsförvaltningen visar inga visualiseringar på etapp 1.

Marja Sandin-Wester! Ta ditt ansvar i morgon.

I morgon kommer Järva begravningsplats tas upp i kyrkogårdsnämnden för ett eventuellt genomförandebeslut. Ordförande och med högsta ansvar är Marja Sandin-Wester (MP). Ett tungt ansvar vilar på hennes axlar för denna kontroversiella och destruktiva begravningsplats som drabbar hela samhället om den genomförs.

Mats Löf blir personligen mycket hårt drabbad då han i så fall förlorar sitt livsverk och företag och än värre blir osynliggjord och raderad ur historien då kyrkogårdsförvaltningen/nämnden inte erkänner att begravningsplatsen skall byggas på Järva DiscGolfPark-Elmia Park Inspira-Årets Park 2017.

Arkitekt Kristine Jensen skriver i gestaltningsprogrammet att ”readymade” är det centrala i gestaltningsförslaget ”Landskapets karaktär på Järva Begravningsplats ska inte förvandlas till en symbolisk gestaltad kyrkogård. I stället ska landskapet uppfattas som något “readymade” som i sig självt rymmer många historier och många slags landskap.”

Jensen och kyrkogårdsförvaltningen ser landskapet (parken) som färdig att ställa ut ett antal formationer i. Ungefär som att möblera ett färdigt hus. De historier och landskap Jensen syftar på är med all tydlighet Järva DiscGolfPark då övrig historik i området är den misslyckade tippen Granholmstippen som rasade 1974 och färdigställdes hjälpligt utan någon genomtänkt design eller användningsområde. Området lämnades åt sitt öde under dryga 15 år tills Järva DGP började sitt långsiktiga arbete 1994.

I detaljplanebeslutet finns ett genomförandekrav.
”Vi vill understryka vikten av att finna en, för båda parter, godtagbar lösning”

Mats Löf kontaktade Marja Sedin-Wester i februari i år för att inleda en dialog. Nedan kan ni läsa denna mejlväxling:

Den 28 februari 2018 13:05 skrev Mats Löf

Hej Marja

Nu har det gått snart 15 månader sedan du skrev att du skulle ge dina tjänstemän uppdraget att ta initiativ till ett möte för att ” finna en, för båda parter, godtagbar lösning” Jag har inte hört något från Karin eller Mats Larsson och jag ser det uteslutet att vi skulle kunna föra en kreativ dialog på lika villkor då dom medvetet undvikit detta i 8 år. Mats Larsson har dessutom så sent som i september 2017 på en begravningskonferens Köpenhamn beskrivit problematiken på ett väldigt missvisande sätt och uttryckt att det enda problemet är ”att en företagare som driver en verksamhet i området har överklagat detaljplanen” Som vanligt ett förminskande av mitt företag och vad området är och hur massivt stödet är för att skydda Järva DiscGolfPrk-Elmia Park Inspira- Årets Park 2017. Då du utryckt dig ansvarstagagande och med en kritiskt och förnuftigt slutsatsförmåga vill jag ta denna dialog med dig.

Du skrev i december 2016 att du såg problem med att genomföra Järva Begravningsplats, Sedan dess har det beslutats att satsa runt 60 miljoner på en utbyggnad av Råcksta begravningsplats (1000-2000 kistgravplatser) och en upprustning av Strandkyrkogården där det redan finns 9000 lediga kistgravplatser. Lika många som planeras på Järva.

Du säger så här i en tidningsartikel i mars 2017:
”Strandkyrkogården ska råda bot på platsbristen. Här finns hur mycket plats som helst. Den behöver bara bli mer attraktiv med i första han en ceremonilokal som saknas i dag.”

Det finns alltså inget akut behov av kistgravplatser i Stockholm. Ni kan utföra ert uppdrag enligt begravningslagen. Behovet av Järva Begravningsplats kan kraftigt ifrågasättas och framför allt varför spendera så mycket skattepengar på något som inte behövs och som ni egentligen inte har råd med och ger er enorm badwill?

den 28 februari 2018 13:43 svarade Marja Sandin-Wester

Hej Mats,

De texter och tidningsartiklar du hänvisar till känner jag inte igen och inte heller att jag skulle gett ”mina tjänstemän” i uppdrag att ta initiativ till ett möte för att finna en gemensam godtagbar lösning.

Självklart är det alltid bäst när man kommer överens och hittar lösningar som gynnar alla men jag har inte varit inblandad i någon sådan diskussion. Mitt uppdrag är att se till att det finns värdiga gravplatser till alla stockholmare och att dessa sköts och vårdas på bästa sätt.

den 28 februari 2018 14:33 svarade Mats Löf

Från Kyrkogårdsnämndens möte 161214 där du är ordförande:
Det är glädjande att majoriteten noterat behovet av en ceremonilokal på Strandkyrkogården. Behovet blir än mer tydligt när man samtidigt konstaterar att det på flera håll i Stockholms stad finns svårigheter att tillgodose behovet av kistgravar, inte minst i de norra och västra delarna av staden. På Strandkyrkogården finns idag möjlighet att öka antalet begravningsplatser men avsaknaden av ceremonilokaler gör att kyrkogården inte är lika attraktiv. Vi anser därför att arbetet med ett kapell ska påskyndas och att kyrkogårdsförvaltningen får ett skarpt uppdrag att utreda förutsättningarna för att uppföra en sådan byggnad.

 Mitt I 170208: https://mitti.se/nyheter/strandkyrkogarden-bot-platsbrist/

I bifogad PDF ger du Mats Larsson uppdraget att bjuda in mig till dialog efter jag tagit initiativet och påmint om att Kommunfullmäktige har skrivit i beslutet om detaljplanen att: Vi vill understryka vikten av att finna en, för båda parter, godtagbar lösning.

Förslaget Öarna på en före detta avfallstipp och som erövrar Årets Park är ingen värdig begravningsplats. Strandkyrkogården är en vacker och värdig begravningsplats.

den 1 mars 2018 13:13 svarade Marja Sandin-Wester

Hej igen Mats,

Visst har jag uttalat mig om Strandkyrkogården som jag anser kommer att bli en fin begravningsplats för den södra delen av Stockholm. Järva behövs också eftersom behovet av kistgravplatser är mycket stort i hela Stockholm och främst i Stockholms norra delar.

Järva begravningsplats är mycket efterlängtad.

I brevsvaret till dig så föreslog jag mycket riktigt att du tillsammans med Kyrkogårdsförvaltningens tjänstemän skulle försöka finna en lösning.

Tyvärr har ju det misslyckats eftersom du förkastat de förslag som givits dig.

Tråkigt att du inte kan tänka i nya banor och försöka finna en lämplig plats där sporten kan utövas utan att inkräkta på mark som planerats till annat ändamål.

den 4 mars 2018 15:55 svarade Mats Löf

Jag har överhuvudtaget inte fått något förslag från Kyrkogårdsförvaltningen än minde något godtagbart under plansamrådet. I tjänsteutlåtandet skrevs det att man bedömer att discgolfverksamheten kan fortgå under första etappen utan att samråda med mig. På min fråga hur den bedömningen hade gjorts fanns det inget svar. På ett möte med stadsbyggnadskontoret och trafikkontoret för ca 2 år sedan skulle vi diskutera alternativa lösningar för Järva DGP. Samtliga på mötet var rörande överens om att driva Järva DGP under första etappen var uteslutet av flera anledningar och vi skulle diskutera en liknande park i Hägerstalund. Jag var intresserad att diskutera tanken men hävdade med bestämdhet att det är vansinne att låta en discgolfbana inkräkta på mark som planerats för begravningsplats från ett beslut från 2006 samt att förstöra den allmänna parken Järva DGP med sin unika landskapsgestaltning och discgolfbana i världsklass. Jag pekade även på förslaget Öarnas enorma brister i funktion, ekonomi och gestaltning och då i första hand ready made-konceptet som är helt galet och hänvisade till skriften Lögnaktig, destruktiv och tjuvaktig arkitektur. Jag ställde ett antal frågor som behövdes besvaras innan man kunde ta ställning till och det kan leda till ett genomförbart och godtagbart förslag.  Jag har inte fått några svar på frågorna och stadsbyggnadskontoret har överhuvudtaget inte fortsatt med någon dialog. Jag har således inte fått något förslag att ta ställning till.

Notera att ”att för båda parter hitta en godtagbar lösning” är något helt annat än det du beskriver.
Och nu till det viktigaste. Ni kan inte fortsätta att blunda för verkligheten och fortsätta att förringa Järva DGP ”till en verksamhet”
Järva DiscGolfPark-Elmia Park Inspira-Årets Park 2017 verksamhet är att skaps och driva en discgolfbana i världsklass. Både för elit och nybörjare samt att skapa och driva en allmän park av högsta klass med en unik landskapsgestaltning som är dynamisk och pågående. Se bifogad PDF ”Made by Järva DIscGolfPark”. Detta 23-åriga arbete bekräftades i och med nomineringen och utnämningen till Elmia Park Inspira- Årets Park 2017. Instiftat av Elmia Park Sveriges ledande mässa för park- och grönytebranschen.

Skaparna av denna unika och prisbelönta park och landskapsgestaltning är Mats Löf-konstnär och landskapsdesigner med hjälp av Jonas Löf-landskapsarkitekt och jag hävdar att vi har upphovsrätten till denna design med stöd av upphovsrättslagen då designen är unik och har hög verkshöjd. Jag hävdar även att Kristine Jensen med stöd av kyrkogårdsförvaltningen gör uppsåtligt eller grovt oaktsamt intrång i upphovsrätten och det är straffbart enligt 53 § upphovsrättslagen.
I sitt gestaltningsförslag skriver hon att det centrala i gestaltningsprincipen är Ready Made utan att nämna att det är Järva DiscGolfPark som är Ready Made. Hon har inte bett om tillåtelse om att använda sig av vår design i hennes förslag.

Som första steg i vår väg att hitta en för båda parter godtagbar lösning ber jag er erkänna vår upphovsrätt och att området för den planerade begravningsplats är Järva DiscGolfPark-Elmia Park Inspira-Årets Park 2017.

 

Parkernas dag

Parkernas dag är instiftad av Stockholms stad för att lyfta fram parkernas viktiga betydelse. Kom och ge ditt stöd för en av Stockholms största och vackraste parker-Årets Park 2017- som staden helt irrationellt vill förstöra. Ta med familj och vänner och gärna en picknick-korg. Förstagångsbesökare bjuder vi på en discgolfrunda med hyrdisc. Parkvandring med skaparna Mats-och Jonas Löf som berättar om parken och dess historia.

Transparans och dialog del 2

Ulrika Egerö skrev 20180525
Hej! Vi ska försöka svara på dina frågor.

Vi är medvetna om att vi på vårt möte med er sa att vi skulle skicka programförslaget. Det blev dock färdigt först nu i vår. Det är fortfarande bara ett program, och underlag för detaljprojektering kommer att börja tas fram först hösten 2018. Jag bifogar programhandlingen, så att ni känner till huvuddragen i inriktningen för området inför mötet i juni. På mötet kan vi då diskutera förutsättningarna för om och på vilket sätt en discgolfbana skulle kunna ingå i det framtida området.

Det har aldrig varit fråga om att helt överge den skiss som tagits fram för kompensationsåtgärderna för Förbifartens intrång i Hansta naturreservat, eftersom åtgärderna på en principiell nivå är beslutade som villkor av kommunfullmäktige med syfte att måste stärka natur-, kultur- och rekreationsvärdena i reservatet. Däremot är vi öppna för att diskutera om det vore möjligt med anpassningar som är i linje med såväl programmet som de förutsättningar som krävs för en discgolfbana. Vårt uppdrag är att möjliggöra en 18-håls discgolfbana, d.v.s. den verksamhet som ni har nyttjanderättsavtal för på Granholmstoppen.

När det gäller tidplan för iordningsställande av en ny discgolfbana och avveckling av verksamheten på Granholmstoppen vill vi diskutera även det på mötet i juni.

Ulrika Egerö, översiktsplanerare/ekolog

Mats Löf skrev 20180528
Hej
Det var ett väldigt dåligt försök. Du lyckades att inte svara på någon av frågorna. Det lilla förtroende jag hade för er innan är nu lika med noll. Om dessa möten vore seriösa, och inte ett spel för gallerierna, så skulle en uppföljning av det förra mötet kommit snabbt och mina avgörande konkreta frågor besvaras. Att ni skulle stå för det enda konkreta som vi kom fram till. At Järva DGP inte kan bedriva någon verksamhet under första etappen.  Och att vi naturligtvis skulle vara med under utformandet av programförslaget. I mitt avtal står det att jag har nyttjanderättsavtal för en 18-håls discgolfbana men även att jag inte får stängsla in, måste  hålla öppet för allmänheten och andra aktiviteter och klippa en allmän aktivetsyta på toppen. Även kallat en allmän park. Detta avtal har lett till att verksamheten och platsen är Järva DiscGolfPark- Elmia Park Inspira-Årets Park 2017. Det är ersättning för den parken vi ska diskutera. Och det viktigaste.  Det här handlar i första hand om misstänkt intrång i upphovsrätten enligt Upphovsrättslagen i brottsbalken. Att bli erkänd sin upphovsrätt är även en del av de mänskliga rättigheterna enligt FN-konventionen. Hur skulle annars en demokrati fungera och skapare kunna jobba om man riskerar att bli bestulen på sin immateriella egendom?

Det är helt absurt att du totalt ignorerar att en förundersökning har inletts där jag är brottsoffret och KF/Jensen misstänkta för intrång i upphovsrätten. I och med detta osynliggörande tycker jag att du är delaktig i det misstänkta brottet. Är detta ditt personliga ställningstagande eller SBK´s officiella?  Jag måste naturligtvis meddela detta till förundersökningsledaren.

Att du först bjuder in till dialog och sedan kränker mej grovt är helt obegripligt och inget normalt beteende. En dialog bygger på ömsesidig respekt. Att man svarar på frågor. Att man inte ljuger. Att man håller det man lovar. Du brister på samtliga punkter.

Jag gör ett nytt försök till dialog.

Jag behöver först få några frågor och önskemål besvarade.

 1.Vi hade ett möte för över två år sedan där jag ställde några konkreta frågor för att bedöma om förslaget är genomförbart.  Dom är fortfarande obesvarade. På det mötes visade ni också ett förslag på en äng med dammar som ni sa bara var en skiss som kunde överges för en ny discgolfpark. Nu verkar det som Hansta ängar snart är i genomförandefasen och inget har gjorts med discgolfparkidén på före detta moto cross-banan.
Vad är det egentliga syftet med mötet du föreslår?

2. På samma möte var vi rörande överens om att vi inte kan driva någon verksamhet under den planerade begravningsplatsens första etapp. Det finns även dokumenterat. Trotts detta så framgår motsatsen I beslutsunderlaget för detaljplanen .  Detta fick avgörande betydelse i domstolen angående det enskilda intresset som påverkas katastrofalt. Domstolen tyckte det var ok att verksamheten kunde bedrivas över en övergångstid. Trots att vi med hjälp av Sveriges bästa advokater hävdade att detta inte var sant så gick domstolen på stadens lögnaktiga information. Domstolen arbetar tydligen inte objektivt och självständigt. Rättssystemet har havererat.

Jag försökte även föra en dialog om det material jag lämnat in i samråden: Lögnaktig, destruktiv och tjuvaktig arkitektur http://jarvabegravningsplats.se/wp-content/uploads/2016/02/Lögnaktig-destruktiv-och-tjuvaktig-arkitektur.pdf. Ni svarade med tystnad. En brottsmisstanke för upphovsrättsintrång enligt upphovsrättslagen finns nu mot Kristine Jensens och Kyrkogårdsförvaltningen för designen Öarna där Jensen ser området som ett ready made utan att nämna att det är Järva DiscGolfPark, numera Elmia Park Inspira-Årets Park 2017 och upphovsmännen. Polisanmälan upprättad 20/3 och förundersökning inledd 23/3. Egentligen är SBK delaktiga i denna brottsmisstanke men som jag ser det som att ni kommer undan i och med genomförandevillkoret Vi vill understryka vikten av att finna en, för båda parter, godtagbar lösning. Kyrkogårdsnämndens ordförande nonchalerar detta totalt och svarar med tystnad på min upphovsrätt och erkännande av Årets Park.

Jag vill att ni fördömer Kyrkogårdsnämndens handlande och erkänner att felaktig information har presenterats i beslutsunderlagen. Bland annat dessa felaktigheter
Att Jäva DGP kan fortsätta att driva sin verksamhet under första etappen.
Att Järva DGP har gjort intrång bland fornminnen.
Att Järva DGP begått avtalsbrott.
Att Granholmstoppen är noga formgiven av stadens tjänstemän.
Att området är betesmark.
Att arbete med ersättningsområde för Järva DGP pågår.

Jag vill även ha ett officiellt erkännande från Stadsbyggnadskontoret att detaljplaneområdet är Järva DiscGolfPark-Elmia Park Inspira-Årets Park 2017. Allmän park och discgolfbana av högsta klass och en viktig del av park- och landskapsarkitektur historia i och med utnämnandet till årets park. Upphovsmän Mats Löf, landskapsdesigner med hjälp av landskapsarkitekt Jonas Löf. Detta är redan officiellt bland stora delar av branschsverige och på Stockholms stads hemsida www.stockholm.se/-/Nyheter/Park-natur-och-friluftsliv/ST_Arets-park/

Läs mer om Järva DGP som inte går att avfärda som en ”discgolfbana”eller ”discgolfverksamhet” http://jarva.discgolfpark.com/wp-content/uploads/2018/03/Made-by-JärvaDiscGolfPark.pdf

Mats Löf

Ulrika Egerö skrev 20180601
Hej, Mats!

På mötet vill vi från staden diskutera med er om hur Järva DiscGolfpark skulle kunna bedriva en discgolfverksamhet vid Hägerstalund. Diskussionen kan föras öppet inom de juridiska ramar som naturreservatet och kommunfullmäktiges beslut om kompensation för Förbifartens intrång sätter.

Vi hoppas att ni vill träffa oss och fortsätta diskussionen som vi påbörjade för ett par år sedan.

Med vänlig hälsning

Ulrika Egerö, stadsbyggnadsstrateg

Mats Löf skrev 20180503
Hej

Jag är uppriktigt förvånad och bekymrad hur du  hanterar denna mejl konversation. För en sista gång.

En polisutredning pågår Dnr: 5000-k320171-18. Brottet är brott mot upphovsrätten och jag är brottsoffret. Inga misstänkta förövare ännu men Kristine Jensen och Kyrkogårdsförvaltningen nämns så här i anmälan:
BROTTET
Stockholms Kyrkogårdsförvaltning tillsammans med arkitekten Kristine Jensen har genom att påstå att Järva DiscGolfPark är readymade förbisett Mats som skapare av parken.

Du är nu tillagd i denna utredning och denna mejlväxling kommer att skickas till förundersökningsledaren som bevis där du inte erkänner Järva DiscGolfPark-Årets Park 2017 och min upphovsrätt. Jag kan omöjligen under pågående polisutredning gå på ett möte med de som förekommer i utredningen. Och jag vill inte att du kontaktar mig mer. Bodil har erkänt Årets Park genom att gratulera utnämningen. Vill ni ha kontakt med mig så är det genom Bodil eller någon annan som inte kränker mig.

I dagsläget är Jensens design Öarna olaglig och är ogenomförbar både juridiskt och så klart moraliskt anser jag. Jag hävdar då min grundställningstagande att Järva DiscGolfPark självklart ska bevaras. Den är unik och går inte att flytta. Vad gäller ny lokalisering för en liknande park så är det inte aktuellt nu under utredningen och än mindre om det leder till åtal och fällande dom.

Och för övrigt. Du skriver: ”Diskussionen kan föras öppet inom de juridiska ramar som naturreservatet och kommunfullmäktiges beslut om kompensation för Förbifartens intrång sätter”.

Under mötet för dryga två år sedan ställde jag några grundläggande krav för att projektet med en liknande park ska vara genomförbar. Trädplanteringar på det nu öppna området och att jag måste få tillgång till delar av skogen/betesmarken i norr. Det sa jag redan då att det kommer inte  naturreservatets föreskrifter tillåta. Den frågan borde vara enkel att besvara och det behövs det inget möte för.

Mats Löf

Transparens och dialog

Transparens och dialog är positiva ord i demokratins tecken som gärna politiker och tjänstemän använder sig av. Oftast är det inte så smickrande för dom om man tar ordens innebörd på alvar.
För dryga en vecka sedan fick Mats Löf ett mejl från Stadsbyggnadskontoret gällande ”möte om ny lokalisering för discgolfen”. I måndags svarade Mats på mejlet och här, i transparensens tecken, har ni mejlväxlingen som väntar på ett svar från stadsbyggnadskontoret och är väldigt koncentrerat och talande vad denna långdragna process handlar om:

Ulrika Egerö SBK skriver:
Hej, Mats! Eftersom detaljplanen för begravningsplatsen nu fått laga kraft vill vi träffa er och fortsätta diskutera möjligheterna till discgolf-bana vid Hägerstalund. Vi föreslår onsdagen den 20 juni kl. 13-14 här i Tekniska nämndhuset, kan det funka?

 /Ulrika

Mats Löf Järva DGP svarar:
Hej
Jag behöver först få några frågor och önskemål besvarade.

1.Vi hade ett möte för över två år sedan där jag ställde några konkreta frågor för att bedöma om förslaget är genomförbart.  Dom är fortfarande obesvarade. På det mötet visade ni också ett förslag på en äng med dammar som ni sa bara var en skiss som kunde överges för en ny discgolfpark. Nu verkar det som Hansta ängar snart är i genomförandefasen och inget har gjorts med discgolfparkidén på före detta moto cross-banan.
Vad är det egentliga syftet med mötet du föreslår?

 1. På samma möte var vi rörande överens om att vi inte kan driva någon verksamhet under den planerade begravningsplatsens första etapp. Det finns även dokumenterat. Trotts detta så framgår motsatsen I beslutsunderlaget för detaljplanen .  Detta fick avgörande betydelse i domstolen angående det enskilda intresset som påverkas katastrofalt. Domstolen tyckte det var ok att verksamheten kunde bedrivas över en övergångstid. Trots att vi med hjälp av Sveriges bästa advokater hävdade att detta inte var sant så gick domstolen på stadens lögnaktiga information. Domstolen arbetar tydligen inte objektivt och självständigt. Rättssystemet har havererat.

Jag försökte även föra en dialog om det material jag lämnat in i samråden: Lögnaktig, destruktiv och tjuvaktig arkitektur http://jarvabegravningsplats.se/wp-content/uploads/2016/02/Lögnaktig-destruktiv-och-tjuvaktig-arkitektur.pdf. Ni svarade med tystnad.
En brottsmisstanke för upphovsrättsintrång enligt upphovsrättslagen finns nu mot Kristine Jensens och Kyrkogårdsförvaltningen för designen Öarna där Jensen ser området som ett ready made utan att nämna att det är Järva DiscGolfPark, numera Elmia Park Inspira-Årets Park 2017 och upphovsmännen. Polisanmälan upprättad 20/3 och förundersökning inledd 23/3. Egentligen är SBK delaktiga i denna brottsmisstanke men som jag ser det som att ni kommer undan i och med genomförandevillkoret Vi vill understryka vikten av att finna en, för båda parter, godtagbar lösning. Kyrkogårdsnämndens ordförande nonchalerar detta totalt och svarar med tystnad på min upphovsrätt och erkännande av Årets Park.

Jag vill att ni fördömer Kyrkogårdsnämndens handlande och erkänner att felaktig information har presenterats i beslutsunderlagen. Bland annat dessa felaktigheter
Att Jäva DGP kan fortsätta att driva sin verksamhet under första etappen.
Att Järva DGP har gjort intrång bland fornminnen.
Att Järva DGP begått avtalsbrott.
Att Granholmstoppen är noga formgiven av stadens tjänstemän.
Att området är betesmark.
Att arbete med ersättningsområde för Järva DGP pågår.

Jag vill även ha ett officiellt erkännande från Stadsbyggnadskontoret att detaljplaneområdet är Järva DiscGolfPark-Elmia Park Inspira-Årets Park 2017. Allmän park och discgolfbana av högsta klass och en viktig del av park- och landskapsarkitekturhistoria i och med utnämnandet till årets park. Upphovsmän Mats Löf, landskapsdesigner med hjälp av landskapsarkitekt Jonas Löf. Detta är redan officiellt bland stora delar av branschsverige och på Stockholms stads hemsida www.stockholm.se/-/Nyheter/Park-natur-och-friluftsliv/ST_Arets-park/

Läs mer om Järva DGP som inte går att avfärda som en ”discgolfbana”eller ”discgolfverksamhet” http://jarva.discgolfpark.com/wp-content/uploads/2018/03/Made-by-JärvaDiscGolfPark.pdf

Mats Löf

 

 

Polisanmälan

Mats Löf har nu polisanmält kyrkogårdsförvaltningen/Kristine Jensen för intrång i upphovsrätten. Mats har inte fått något svar på sin vädjan om erkännande och dialog. Tvärtom kör kyrkogårdsförvaltningen på med provgrävningar och borrningar i parken som ska ge mer underlag för en kostnadskalkyl. Kyrkogårdsförvaltningen har satt upp informationslappar i området bland annat på Järva DGP´s anslagstavla 7m från Årets Park-skylten, bredvid en A3 som Mats satt upp innan. På kyrkogårdsförvaltningens lapp står det” den planerade begravningsplatsen på och kring Granholmstoppen” Osynliggörandet är totalt.

Kristine Jensen skriver i ett dokument den 7 september 2017 för Nordisk kongres för kyrkegarde i Köpenhamn. Alltså en vecka efter att Järva DGP nominerats till årets park. Hon skriver om ready made och att landskapet innehåller många historier men inget om att det är Järva DiscGolfPark skapat av Mats och Jonas Löf.

”Landskapets karaktär på Järva Begravningsplats ska inte förvandlas till en symbolisk gestaltad kyrkogård. I stället ska landskapet uppfattas som något “ready-made” som i sig självt rymmer många historier och manga slags landskap.”

”Järva begravningsplats ligger i ett kulturlandskap där områdets naturvärden förhöjs genom utvecklingen av begravningsplatsens nya funktioner, nya landskap och framtida drift och vård.”

”Platsen för den nya begravningsplatsen ligger inom Igelbäckens Kultureservat som sedan 2006 är skyddat enligt miljöbalken. Syftet med reservatet är att för framtiden bevara ett rikt kulturlandskap med stort värde för friluftslivet, den regionala grönstrukturen och Stockholms biologiska mångfald.”

Nordisk Kongres for Kyrkegarde Kristine Jensen TXT

Upphovsrätt

Mark- och Miljööverdomstolen gav inte Järva DiscGolfPark och Jonas Löf prövningstillstånd utan konstaterade kort att dom inte såg någon anledning att ifrågasätta Mark- och miljödomstolens beslut som i princip hänvisar till kommunens planmonopol. Förvånande och märkligt tyckte advokaterna på Lindahls. Beslutet går inte att överklaga. Mats Löf tar nu initiativ till det villkor som står i Kommunfullmäktiges beslut om detaljplanen. ”Vi vill understryka vikten av att finna en, för båda parter, godtagbar lösning”. Mats har mejlat ordförande i kyrkogårdsnämnden Marja Sandin-Wester:

Och nu till det viktigaste. Ni kan inte fortsätta att blunda för verkligheten och fortsätta att förringa Järva DGP ”till en verksamhet”
Järva DiscGolfPark-Elmia Park Inspira-Årets Park 2017 verksamhet är att skapa och driva en discgolfbana i världsklass. Både för elit och nybörjare samt att skapa och driva en allmän park av högsta klass med en unik landskapsgestaltning som är dynamisk och pågående. Se bifogad PDF ”Made by Järva DIscGolfPark”. Detta 23-åriga arbete bekräftades i och med nomineringen och utnämningen till Elmia Park Inspira- Årets Park 2017. Instiftat av Elmia Park Sveriges ledande mässa för park- och grönytebranschen.

Skaparna av denna unika och prisbelönta park och landskapsgestaltning är Mats Löf-konstnär och landskapsdesigner med hjälp av Jonas Löf-landskapsarkitekt och jag hävdar att vi har upphovsrätten till denna design med stöd av upphovsrättslagen då designen är unik och har hög verkshöjd. Jag hävdar även att Kristine Jensen med stöd av kyrkogårdsförvaltningen gör uppsåtligt eller grovt oaktsamt intrång i upphovsrätten och det är straffbart enligt 53 § upphovsrättslagen.
I sitt gestaltningsförslag skriver hon att det centrala i gestaltningsprincipen är Ready Made utan att nämna att det är Järva DiscGolfPark. Hon har inte bett om tillåtelse om att använda sig av vår design i hennes förslag.

Som första steg i vår väg att hitta en för båda parter godtagbar lösning ber jag er erkänna vår upphovsrätt och att området för den planerade begravningsplats är Järva DiscGolfPark-Elmia Park Inspira-Årets Park 2017.

Made by JärvaDiscGolfPark

Mark- och Miljööverdomstolen

Järva DiscGolfPark förlorade sitt överklagande i första instans Mark- och Miljödomstolen. Övriga överklaganden från enskilda personer, ca 50 st, bedömdes inte ha klagorätt. Järva DGP överklagar nu domstolens beslut, med Advokatfirman Lindahl som ombud, till Mark- och Miljööverdomstolen och yrkar på att domen ska ändras och detaljplanen ska upphävas i sin helhet samt yrkar på syn av området. Järva DGP och advokaterna anser att domstolen har gjort det lätt för sig och gått helt på stadens framställning utan kritisk granskning. Syn yrkades redan i första instans men nekades.

Mark- och miljödomstolen har avslagit Järva DGP:s yrkande om syn på plats. Järvar DGP menar att det krävs för förståelsen av de faktiska omständigheterna att domstolens ledamöter på plats får se de verkliga förutsättningarna för Järva DGP:s verksamhet och ta del av de enskilda som allmänna intressena som inskränks av den beslutade detaljplanen.

SKÄL FÖR PRÖVNINGSTILLSTÅND
4.1    Det finns anledning att betvivla riktigheten av det slut som mark- och miljödomstolen har kommit till,
4.2   det inte utan att sådant tillstånd meddelas går att bedöma riktigheten av det slut mark- och miljödomstolen har kommit till,
4.3    det är av vikt för ledning av rättstillämpningen att överklagandet prövas av högre rätt.
4.4     Skäl för prövningstillstånd enligt punkt 4.1-4.3.

Vidare trycker Järva DGP på angående att val av plats är felaktig, att allmänna och enskilda intressen inte tillgodosetts och att det finns tveksamheter för genomförandet från byggherren kyrkogårdsförvaltningens sida.

Det är fortfarande inte klarlagt att det finns förutsättningar för att genomföra projektet Järva Begravningsplats. Detta gäller såväl viljeförklaring som finansiellt. Eftersom denna plan avser ett specialobjekt som på väsentligt sätt inkräktar på såväl allmänt som enskilt intresse bör det i den intresseprövning som ska ske krävas en stabilitet i den tilltänka nya markanvändningen. Att så ännu inte är fallet är en mycket väsentlig brist.

Jonas Löf har överklagat om nekad klagorätt och hävdar sin klagorätt med att han är delpart av upphovsrätten till landskapsdesignen och varumärket Järva DiscGolfPark.
Jonas är tillsammans med Mats Löf pristagare till Elmia Park Inspira-Årets Park 2017.